โรงเรียนนายร้อยทหารบกเบลเยียมจัดงานช่วยเหลือเด็กนักเรียนยากจนในหนองคาย
รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะการไฟฟ้านครหลวงเข้ารับฟังการบรรยายสรุปด้านพลังงาน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยือนกรุงบรัสเซลส์ระหว่างวันที่ 22 – 23 มิถุนายน 2553

การเยือนเบลเยียมของนายกษิต ภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2553 โดยในวันที่ 22 มิถุนายน 2553 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้หารือกับนาย Dirk Atchen ปลัดกระทรวงการต่างประเทศเบลเยียมและคณะ, นาง Kristalina Georgieva, Commissioner for International Cooperation, Humanitarian Aid and Crisis Response, และคณะผู้บริหารบริษัท Solvay ตามลำดับ ในเย็นวันเดียวกันนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้ร่วมหารือและให้โอวาทหัวหน้าสำนักงานต่างๆ และข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต

ในวันที่ 23 มิถุนายน 2553 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศร่วมหารือกับนาย Graham Watson สมาชิกรัฐสภายุโรป ต่อมาได้เข้าพบหารือกับนาย Mr. Steven Vanackere รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ โดยก่อนการหารือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมีการลงนามในพิธีสาร (protocol of exchange) และมอบสัตยาบันสาร (instrument of ratification) ของสนธิสัญญาว่าด้วยความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเรื่องอาญา แบะสนธิสัญญาว่าด้วยการโอนตัวผู้ต้องคำพิพากษาและความร่วมมือในการบังคับให้เป็นไปตามคำพิพากษาในคดีอาญา จากนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานกล่าวในหัวข้อ Thailand after the crisis: domestic and international challenge ณ European Policy Center ต่อด้วยการเข้าหารือกับนาย Karel De Gucht, Commissioner for Trade

ก่อนออกเดินทางจากกรุงบรัสเซลส์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเชิญนาง Louise Arbour ประธาน International Crisis Group, นาง Mrs. Souhayr Belhassen, President of International Federation for Human Rights (FIDH) และคณะร่วมรับประทานอาหารกลางวันด้วย

ไทย