สถานเอกอัครราชทูตร่วมกับ Antwerp World Diamond จัดงาน
บรรพชาสามเณรเนื่องในวโรกาสวันแม่แห่งชาติ

การบูชาในวันเพ็ญเดือนอาสาฬหในเบลเยียม

พุทธศาสนิกชนชาวไทย และชาวต่างชาติที่สนใจเลื่อมใสในพระพุทธศาสนากว่า 300 คน ได้มา ร่วมเฉลิมฉลอง และปฏิบัติธรรมเนื่องในโอกาสงานวันอาสาฬหบูชา ซึ่งจัดขึ้นที่วัดไทยธรรมาราม เมืองวอเตอร์ลู ประเทศเบลเยียม เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 2553 โดยร่วมกันตักบาตรพระสงฆ์ ถวายภัตตาหารเพล บูชาพระรัตนตรัย ฟังพระธรรมเทศนาและถวายเทียนพรรษา โดยมีเอกอัครราชทูตพิศาล มาณวพัฒน์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธี

ในปีนี้ เป็นมงคลและน่ายินดีว่าพระคันธสาราภิวงศ์ (พระมหาสมลักษณ์ คนธสาโร) แห่งวัดท่ามะโอ จ. ลำปาง รับนิมนต์จากทางวัดไทยธรรมาราม ไปสอนวิปัสสนาแก่ผู้สนใจทั้งชาวไทยและชาวเบลเยียม กว่า 46 คน ระหว่างวันที่ 18-25 กรกฎาคม 2553 นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2553 นาย Michel Deprey ประธานสหภาพพุทธศาสนาในเบลเยียมได้แสดงความสนใจในพระพุทธศาสนาไทยสายเถรวาท โดยได้ไปร่วมปฏิบัติธรรม ฝึกวิปัสสนาตลอดทั้งวัน ตั้งแต่เวลา 06.00 – 22.00 น. ด้วย

วันอาสาฬหบูชา มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า วันพระธรรม และ วันพระสงฆ์ เพราะเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาเป็นครั้งแรก เป็นปฐมเทศนา แก่ปัญจวัคคีย์ การแสดงธรรมครั้งนั้นทำให้พราหมณ์โกณฑัญญะเกิดความเลื่อมใสในพระธรรมของพระพุทธเจ้า จึงขออุปสมบทเป็นพระสงฆ์องค์แรก วันอาสาฬหบูชาจึงเป็นวันที่พระรัตนตรัยครบองค์สามบริบูรณ์เป็นครั้งแรก มีทั้ง พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ ซึ่งประเทศไทยได้ประกอบพิธีบูชาวันเพ็ญเดือนอาสาฬหตั้งแต่ปี 2501 เป็นต้นม

ไทย