คณะนักร้องประสานเสียงโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยเยือนกรุงบรัสเซลส์
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน

เข้าสอบมสธ. ได้ที่เบลเยียม

เมื่อวันที่ 30 -31 ตุลาคม 2553 สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดสอบไล่ภาค 1 ปีการศึกษา 2553| ให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนทางไกลกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) ซึ่งในครั้งนี้ มีนักศึกษาทั้งจากเบลเยียมและจากลักเซมเบิร์กเข้าสอบ ณ สนามสอบสถานเอกอัครราชทูตฯ ณ กรุงบรัสเซลส์

 

ไทย