เพื่อนไทยในเบลเยียมจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสมาพันธ์ครูอาสาภาษาไทยในยุโรป
วัดไทยธรรมารามบริจาคสมทบมูลนิธิชัยพัฒนา

พระราชทานเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์ พระสงฆ์ต่างประเทศ

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทาน เลื่อนและตั้งสมณศักดิ์พระสังฆาธิการ ที่ได้บำเพ็ญคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ที่ได้ปฏิบัติศาสนกิจในต่างประเทศ โดยพระราชทานตั้งและเลื่อนสมณศักดิ์ (พระครูสัญญาบัตร) ให้ พระมหาชินวงศ์ แห่งวัดพุทธาราม เมืองซินท์นิกลาส ราชอาณาจักรเบลเยียม เป็น พระครูสิริพุทธิวงศ์วิเทศ สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงขอประกาศให้ทราบทั่วกัน

 

ไทย