พระราชทานเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์ พระสงฆ์ต่างประเทศ
เอกอัครราชทูต ในฐานะประธานคณะทูตอาเซียน ณ กรุงบรัสเซลส์ เลี้ยงหารือกับนาย แดนนี่ พีเตอร์ ประธานวุฒิสภาเบลเยียม

วัดไทยธรรมารามบริจาคสมทบมูลนิธิชัยพัฒนา

พระสุธีญาณวิเทศ เจ้าอาวาสวัดไทยธรรมาราม ได้เจริญพรให้ผู้แทนจากวัดไทยธรรมาราม ได้แก่ คุณสมชาย เวย์โน คุณสุพรรณี บุญถูก คุณบุญธง ก่อมงคลกูล และคุณสุรัญญา ทองบุญรอด เข้าพบเอกอัครราชทูตฯ เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๔ เพื่อบริจาคเงินจำนวน ๑,๒๐๐ ยูโร สมทบมูลนิธิชัยพัฒนา ผ่านทางสถานเอกอัครราชทูตฯ

มูลนิธิชัยพัฒนาได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อปี ๒๕๓๑ ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยทรงดำรงตำแหน่งเป็นนายกกิตติมศักดิ์ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เป็นองค์ประธาน เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือประชาชนในลักษณะของการดำเนินงานพัฒนาต่างๆ เช่นในกรณีที่ต้องถูกจำกัดด้วยเงื่อนไขของกฎเกณฑ์ ระเบียบ หรืองบประมาณ ที่ระบบราชการไม่สามารถดำเนินการได้ทันที มูลนิธิมีเป้าหมายที่สำคัญคือ เพื่อสงเคราะห์ช่วยเหลือประชาชนให้มีความร่มเย็นเป็นสุข และอยู่ดีกินดี อันจะนำไปสู่ความมั่นคงของประเทศ คือ ชัยชนะแห่งการพัฒนา

ในโอกาสดังกล่าว เอกอัครราชทูตพิศาลฯ พร้อมด้วยอัครราชทูตศรัณย์ฯ และกงสุลอัครพงศ์ฯ ได้หารือกับคณะกรรมการวัดไทยธรรมารามในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับกิจกรรมและการดำเนินการของทางวัดที่ผ่านมาและในปี ๒๕๕๔ ด้วย

วัดไทยธรรมารามเป็นวัดไทยที่สร้างขึ้นโดยการสนับสนุนที่สำคัญของเอกอัครราชทูตสุขุม รัศมิทัต ปัจจุบันวัดมีอายุครบ ๑๑ ปี และมีพระสุธีญาณวิเทศ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ เป็นเจ้าอาวาสวัดไทยธรรมารามมาแต่แรก

 

ไทย