สมาคมไทย-เบล จัดงานสังสรรค์สมาชิกในโอกาสขึ้นปีใหม่
งานเลี้ยงรับรองให้ผู้สื่อข่าว จัดโดยสำนักงาน ททท.

คณะผู้แทนระดับหัวหน้าส่วนราชการสำคัญเยือน กรุงบรัสเซลส์

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2554 ออท. เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำแก่ คณะผู้แทนระดับ หัวหน้าส่วนราชการสำคัญประกอบด้วย นายสีมา สีมานันท์ ประธาน คกก.การกำหนดตำแหน่งระดับสูงของกระทรวงการคลัง นายนนทิกร กาญจนะจิตรา เลขาธิการ ก.พ. น.ส. วลัยรัตน์ ศรีอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ และรองผู้อำนวยการ นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ อธิบดีกรมบัญชีกลาง และรองอธิบดี นายอาวุธ วรรณวงศ์ รองเลขาธิการ ก.พ.ร ฯลฯ ทั้งนี้ อธิบดีกรมศุลกากรและคณะ เป็นผู้จัดนำคณะดังกล่าวมาเยือนสำนักงานเลขาธิการองค์การศุลกากรโลก เพื่อสร้างความเข้าใจในภารกิจหน้าที่ ที่ขยายตัวของกรมศุลกากรอันจะเป็นประโยชน์ในการพิจารณาของประธานคณะกรรมการการกำหนดตำแหน่งระดับสูงของกระทรวงการคลัง

ในบ่ายวันเดียวกัน คณะผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการดังกล่าว ได้เข้ารับฟังการบรรยายสรุปภารกิจของสถานเอกอัครราชทูตและทีมประเทศไทย ณ กรุงบรัสเซลส์ โดยมีหัวหน้าสำนักงาน ที่ปรึกษาฝ่ายพาณิชย์ เกษตร ศุลกากร และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมบรรยาย โดยนายศรัณย์ เจริญสุวรรณ อัครราชทูต ได้นำคณะฯ เยี่ยมชมสถานเอกอัครราชทูตภายหลังการหารือด้วย

 

ไทย