สถานทูตจัดสอบให้นักเรียน นักศึกษาไทยในเบลเยียม
คณะผู้เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บยป.) รุ่นที่ 1

คณะนักศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับฟังการบรรยายที่สถานเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 22 ก.พ. 54 เอกอัครราชทูตฯ ได้ต้อนรับคณะนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขายุโรปศึกษา (European Studies) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 7 คน ที่เดินทางเยือนกรุงบรัสเซลส์ตามโครงการ Approaching the European Union? ซึ่งจัดโดย University of Munich เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจเกี่ยวกับการรวมตัวเป็นสหภาพยุโรปทั้งในแง่การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและประวัติศาสตร์ โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับภารกิจของสถานเอกอัครราชทูตฯ ซึ่งทำหน้าที่คณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรปด้วย และมีหน่วยงานต่าง ๆ ของไทย ประกอบเป็นทีมประเทศไทยได้แก่ สำนักงานพาณิชย์ สำนักงานการเกษตร สำนักงานศุลกากร และสำนักงานวิทยาศาสตร์ฯ ในการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างไทยกับสหภาพยุโรปในด้านต่าง ๆ และได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่คณะ โดยมีอัครราชทูตศรัณย์ฯ และข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมด้วย

ไทย