คณะนักศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับฟังการบรรยายที่สถานเอกอัครราชทูตฯ
เอกอัครราชทูตฯ เข้ารับหน้าที่

คณะผู้เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บยป.) รุ่นที่ 1

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2554 อุปทูตศรัณย์ฯ ได้ต้อนรับนายนพดล เฮงเจริญ ตุลาการศาลปกครองสูงสุด และคณะที่เดินทางเยือนกรุงบรัสเซลส์ ตามหลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บยป.) รุ่นที่ 1 โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับภารกิจของสถานเอกอัครราชทูตฯ ซึ่งทำหน้าที่คณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรปด้วย และมีหน่วยงานต่าง ๆ ของไทย ประกอบเป็นทีมประเทศไทยได้แก่ สำนักงานพาณิชย์ สำนักงานการเกษตร สำนักงานศุลกากร และสำนักงานวิทยาศาสตร์ฯ ในการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างไทยกับสหภาพยุโรปในด้านต่าง ๆ และได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่คณะ โดยมีข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมด้วย

ไทย