คณะผู้เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บยป.) รุ่นที่ 1
สงกรานต์ ๒๕๕๔ กับศูนย์การเรียนไทย กศน.

เอกอัครราชทูตฯ เข้ารับหน้าที่

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2554 เวลา 10.30 น. เอกอัครราชทูตอภิชาติ ชินวรรโณ ได้เดินทางเข้าทำงานที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เป็นวันแรก และได้ประกอบพิธีทางศาสนา ถวายสักการะพระรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นสิริมงคลในโอกาสเดินทางเข้ารับตำแหน่งใหม่ โดยมีหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยประจำกรุงบรัสเซลส์เข้าร่วมด้วย จากนั้นรับประทานอาหารกลางวันร่วมกับหัวหน้าสำนักงาน ข้าราชการ และลูกจ้างท้องถิ่นของสถานเอกอัครราชทูตฯ

 

ไทย