สงกรานต์ ๒๕๕๔ กับศูนย์การเรียนไทย กศน.
คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเยือนราชอาณาจักรเบลเยียม

ฉลองสงกรานต์ในเบลเยียมและลักเซมเบิร์ก

เมื่อวันที่ ๑๖ และ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๔ วัดไทยธรรมาราม เมืองวอเตอร์ลู วัดไทยพุทธาราม ลักเซมเบิร์กร่วมกับสมาคมเพื่อนไทยลักเซมเบิร์ก และวัดธัมมปทีป เมืองเมเคอเลิน ได้จัดงานสงกรานต์ขึ้น ในเบลเยียมและลักเซมเบิร์ก ดังนี้

ในช่วงเช้าของวันเสาร์ที่ ๑๖ เมษายน วัดไทยธรรมารามได้จัดงานขึ้นที่ 5 Clos Lamartine พระสงฆ์จากวัดไทยธรรมารามและวัดพุทธารามได้ออกรับบิณฑบาตร หลังจากนั้น ได้มีการประกอบพิธีทางศาสนาบูชาพระรัตนตรัย สมาทานศีล เอกอัครราชทูตอภิชาติ ชินวรรโณ พร้อมด้วยภรรยา รองหัวหน้าสำนักงานศุลกากรและข้าราชการจากสำนักงานฯ กงสุลอัครพงศ์ฯ และกงสุลกิตติมศักดิ์ไทยประจำเมืองอันตเวอร์ปพร้อมบุตรสาว ได้ไปร่วมงานด้วย

ในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน สถานเอกอัครราชทูตได้ออกไปให้บริการกงสุลสัญจรที่ลักเซมเบิร์ก  มีผู้มาติดต่องานหนังสือเดินทางกว่า ๒๕ ราย ขอจดทะเบียนเด็กไทยที่เกิดในต่างประเทศ ๒ ราย ขอคำแนะนำปรึกษาด้านทะเบียนราษฎร์ ๓ ราย  ด้านการตรวจลงตราโดยเฉพาะประเภท long stay อีก ๕ ราย สรุปว่า การออกไปให้บริการกงสุลสัญจรในครั้งนี้ มีผู้มาติดต่อขอรับบริการเป็นจำนวนสูงสุดมากกว่าร้อยละ ๑๕ ของจำนวนคนไทยในลักเซมเบิร์ก

ในช่วงเย็น สมาคมเพื่อนไทยลักเซมเบิร์กได้จัดงานฉลองสงกรานต์ มีคนไทยและคนท้องถิ่นร่วมงานกว่า ๓๐๐ คน โดยเอกอัครราชทูตอภิชาติฯ พร้อมภรรยา อัครราชทูตศรัณย์ ข้าราชการจากสำนักงานพาณิชย์และเกษตร และกงสุลเข้าร่วมด้วย  พระสงฆ์จากวัดไทยพุทธาราม ลักเซมเบิร์ก และวัดสมเด็จในเยอรมนี ได้นำพุทธศาสนิกชนประกอบพิธีสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคล หลังจากนั้น จึงเป็นการแสดงนาฏศิลป์ไทยโดยเด็กไทยลูกครึ่งที่อาศัยอยู่ในลักเซมเบิร์ก และการแสดงดนตรีโดยวงดนตรีสากลไทยจากประเทศใกล้เคียง

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๗ เมษายน วัดธัมมปทีปก็ได้จัดงานฉลองสงกรานต์ขึ้นเช่นกัน มีผู้ไปร่วมงานมากกว่า ๕๐๐ คน โดยเอกอัครราชทูตอภิชาตฯ พร้อมภรรยา อัครราชทูตและกงสุลไปร่วมงานด้วย
ในช่วงเช้าพระสงฆ์ได้ออกรับบิณฑบาตร และนำพุทธศาสนิกชนประกอบพิธีทางศาสนา จากนั้น
จึงเป็นการแสดงทางนาฏศิลป์ไทย และในช่วงบ่ายมีการจัดพิธีรดน้ำดำหัว ซึ่งนอกจากจะมีคนไทยร่วมงานเป็นจำนวนมากแล้ว ยังมีคนเบลเยียมและเนเธอร์แลนด์จำนวนมากเข้าร่วมพิธีรดน้ำดำหัวด้วย

ในทุกโอกาสข้างต้น เอกอัครราชทูตอภิชาติฯ ซึ่งเพิ่งเดินทางมารับหน้าที่ได้เพียงประมาณ ๒ สัปดาห์ ได้มีโอกาสกราบนมัสการพระธรรมทูตไทยในเบลเยียมและลักเซมเบิร์ก พบปะพูดคุยกับคนไทย ตัวแทนชุมชนไทยและกลุ่มเพื่อนประเทศไทยต่างๆ  นอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ยังได้ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งในต่างประเทศ การซักซ้อมทำความเข้าใจแผนช่วยเหลือและอพยพคนไทย

ในสัปดาห์ต่อไป วัดพุทธาราม เมืองเซนต์นิกลาส จะจัดงานสงกรานต์ขึ้นเช่นกันที่เมืองอันตเวอร์ป นอกจากนี้ ศูนย์การเรียนไทย กศน. จะจัดโครงการสุขภาพสัญจร โดยจัดบรรยายเกี่ยวกับเรื่องโรคมะเร็งที่ผู้หญิงควรทราบ ขึ้นที่เมืองบรูจจ์และเมืองอันตเวอร์ป โดยได้เชิญวิทยากรคือนายแพทย์ธนุตม์ ก้วยเจริญพานิชย์ จากศูนย์มะเร็งจังหวัดอุบลราชธานี มาบรรยาย

ไทย