คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเยือนราชอาณาจักรเบลเยียม
งานเลี้ยงระหว่างคณะทูตอาเซียน ณ กรุงบรัสเซลส์ (ASEAN Brussels Committee-ABC) กับคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน

คณะผู้เข้าร่วมโครงการศึกษาสถานการณ์และนโยบายด้านความมั่นคงของประเทศมหาอำนาจในประเทศเบลเยียม เนเธอร์แลนด์ และเยอรมนี

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2554 อุปทูตศรัณย์ฯ ได้ต้อนรับนายสมเกียรติ บุญชู รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ และคณะที่เดินทางเยือนกรุงบรัสเซลส์ ตามโครงการศึกษาสถานการณ์และนโยบายด้านความมั่นคงของประเทศมหาอำนาจในประเทศเบลเยียม เนเธอร์แลนด์และเยอรมนี โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้บรรยายสรุป และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับคณะเกี่ยวกับนโยบายด้านความมั่นคงของสหภาพยุโรป ภารกิจของสถานเอกอัครราชทูตฯ ซึ่งทำหน้าที่คณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรปด้วย และมีหน่วยงานต่าง ๆ ของไทย ประกอบเป็นทีมประเทศไทยได้แก่ สำนักงานพาณิชย์ สำนักงานการเกษตร สำนักงานศุลกากร และสำนักงานวิทยาศาสตร์ฯ และได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่คณะ โดยมีข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมด้วย

ไทย