ข่าว ออท. พบ Langen
เอกอัครราชทูตฯ เลี้ยงรับรองคณะอธิบดีกรมศุลกากร

การประชุมหารือระหว่างสมาชิกและคณะกรรมการสมาคมนักวิชาชีพไทยในสหภาพยุโรปกับทีมประเทศไทยประจำกรุงบรัสเซลส์

เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 2554 เอกอัครราชทูตได้ไปเข้าร่วมและกล่าวเปิดการประชุมหารือระหว่างสมาชิกและคณะกรรมการสมาคมนักวิชาชีพไทยในสหภาพยุโรปกับทีมประเทศไทยประจำกรุงบรัสเซลส์ ณ สำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ข้อคิดเห็น และหาแนวทางร่วมกันเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างทีมประเทศไทยกับสมาคมฯ รวมทั้งนิสิตนักศึกษาไทยที่กำลังศึกษาในสหภาพยุโรปต่อไป

สมาคมนักวิชาชีพไทยในยุโรป ถือกำเนิดขึ้นจากการรวมตัวกันของนักวิชาชีพไทยที่มีถิ่นพำนักในทวีปยุโรป และนักศึกษาไทยที่กำลังศึกษาในระดับบัณฑิตวิทยาลัยในทวีปยุโรป ที่ต้องการมีส่วนร่วมในการสนับสนุน การพัฒนาศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศไทย โดยสมาคมฯ ได้ก่อตั้งขึ้นอย่างไม่เป็นทางการในปี พ.ศ. 2536และได้รับการสนับสนุนในการจัดตั้งและดำเนินงาน จากกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ของประเทศไทยในขณะนั้น  ต่อมา สมาคมนักวิชาชีพไทยในยุโรปได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ ภายใต้ชื่อภาษาอังกฤษว่า The Association of Thai Professionals in Europe (ATPER) ที่ La Pr?fecture de Police Paris ประเทศฝรั่งเศส ในปี พ.ศ. 2540

ไทย