เอกอัครราชทูตพบนักเรียนไทยในเบลเยียม
ร่วมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

พิธีพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศและผ้าไตรแด่พระครูสิริพุทธิวงศ์วิเทศ

พุทธศาสนิกชนชาวไทย และชาวต่างชาติจากเบลเยียม ลักเซมเบิรก์ และประเทศใกล้เคียง ที่สนใจเลื่อมใสในพระพุทธศาสนากว่า 200 คน ได้เดินทางมาร่วมเฉลิมฉลองในพิธีพระราชทานสัญญาบัตร   พัดยศและผ้าไตรแด่พระครูสิริพุทธิวงศ์วิเทศ วัดพุทธาราม  เมืองซินท์-นิกลาส  ประเทศเบลเยียม เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2554  และร่วมกันตักบาตรพระสงฆ์ ถวายภัตตาหารเพล บูชาพระรัตนตรัย และถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ โดยมีพระราชพุทธิวิเทศ ประธานกรรมการบริหารสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และเอกอัครราชทูต ดร. อภิชาติ ชินวรรโณ เป็นประธานฝ่ายฆราวาสและอ่านพระบรมราชโองการแต่งตั้งสมณศักดิ์พระครูสิริพุทธิวงศ์วิเทศในพิธี

ไทย