นิทรรศการภาพถ่ายชุดในวัด
เอกอัครราชทูตเยี่ยมวัดไทยพุทธาราม ลักเซมเบิร์ก

เอกอัครราชทูตยื่นสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม หัวหน้าคณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรปและประชาคมพลังงานปรมาณูยุโรป

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2554 เอกอัครราชทูต พร้อมด้วยนายศรัณย์ เจริญสุวรรณอัครราชทูต และนางสาวปฤณัต อภิรัตน์ เลขานุการเอก ได้ยื่นสารตราตั้งเป็น เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มหัวหน้าคณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรปและประชาคมพลังงานปรมาณูยุโรปต่อนาย Herman Van Rompuy ประธาน คณะมนตรียุโรป และในโอกาสดังกล่าวเอกอัครราชทูตได้หารือข้อราชการกับประธานคณะมนตรียุโรป เกี่ยวกับสถานการณ์การเมือง เศรษฐกิจภายในประเทศไทย วิกฤตการเงินในสหภาพยุโรป และแนวทางส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับสหภาพยุโรป

ไทย