การบินไทยเปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์เส้นทางกรุงบรัสเซลส์ – กรุงเทพฯ
เอกอัครราชทูต อภิชาติฯ เข้าเยี่ยมคารวะเลขาธิการสภากาชาดไทย

ลอยกระทง ณ เมืองซินต์นิคลาส

กศน. ในเบลเยียม (ศกร. กศน. เมืองบรูจ) ได้ร่วมมือกับศูนย์วัฒนธรรมเมืองซินต์นิคลาส (Cultuurcentrum Vrije Ateliers) จัดงานเทศกาลลอยกระทงขึ้นที่ศูนย์วัฒนธรรมฯ เมื่อวันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2554 มีผู้ไปร่วมงาน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนท้องถิ่น มากกว่า 150 คน

ในปี 2554 ศูนย์วัฒนธรรมฯ ได้เอื้อเฟื้อสถานที่ให้กศน. จัดงานนิทรรศการต่างๆ เกี่ยวกับประเทศไทย และศาสนาพุทธมาตลอดทั้งปี และในโอกาสการจัดงานลอยกระทง จึงเป็นโอกาสฉลองความสำเร็จและปิดโครงการปีประเทศไทยที่กศน. ร่วมกับศูนย์วัฒนธรรมแห่งนี้ได้ร่วมกันจัดขึ้นด้วย

นอกจากนี้ กศน. ได้เปิดสอนหลักสูตรระยะสั้นต่างๆ อาทิ การประกอบอาหารไทย การแกะสลักผักผลไม้ ศาสนาพุทธและการฝึกสมาธิ ณ ศูนย์วัฒนธรรมฯ ดังกล่าว ซึ่งมีคนท้องถิ่นให้ความสนใจและลงทะเบียนเรียนเป็นจำนวนมาก  ผู้สนใจอาจสอบถามโดยตรงไปที่ศกร.กศน. โทร. 0472 88 22 90 หรือ nfecbelgium@gmail.com

ไทย