เอกอัครราชทูต/หัวหน้าคณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรปเข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการกับนาย Janez Poto?nik กรรมาธิการยุโรปด้านสิ่งแวดล้อม
การประชุมทีมประเทศไทย

เอกอัครราชทูตเข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการกับนาย Karel De Gucht กรรมาธิการยุโรปด้านการค้า

เมื่อวันที่23 มกราคม 2555 นายอภิชาติ ชินวรรโณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ / หัวหน้าคณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรป พร้อมด้วยนางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร อัครราชทูต   ฝ่ายการพาณิชย์ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนาย Karel De Gucht  กรรมาธิการยุโรปด้านการค้า (ระดับรัฐมนตรี) เพื่อแนะนำตัวและหารือข้อราชการหลังรับตำแหน่งเอกอัครราชทูตฯ / หัวหน้าคณะผู้แทนไทยฯ  โดยทั้งสองฝ่ายได้สนทนาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมความ สัมพันธ์และความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างไทยกับสหภาพยุโรป  โดยผลการหารือสำคัญประการหนึ่งคือ  เอกอัครราชทูตฯ ได้ขอให้นาย De Gucht  สนับสนุนการนำข้อตกลงจากการเจรจาระหว่างอียูกับไทยในเรื่องโควตานำเข้า สินค้าสัตว์ปีกแปรรูปมาบังคับใช้ภายในวันที่ 1 ก.ค. 2555 ซึ่งนาย De Gucht ยินดีสนับสนุนและให้ข้อมูลว่าคณะกรรมาธิการยุโรปได้จัดทำข้อเสนอเกี่ยวกับ การบังคับใช้ข้อตกลงดังกล่าวกับไทย (European Commission?s Proposal)  ส่งไปให้คณะมนตรีฯ (Council of Ministers) และรัฐสภายุโรปพิจารณาแล้ว ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาอีกไม่นานที่ข้อตกลงกับไทยจะมีผลใช้บังคับ นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังแสดงความมุ่งมั่นที่จะยกระดับความสัมพันธ์ โดยเฉพาะการพิจารณาเปิดเจรจาการจัดทำความตกลงการค้าเสรีระหว่างกันต่อไปด้วย

ไทย