เอกอัครราชทูตเข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการกับนาย Karel De Gucht กรรมาธิการยุโรปด้านการค้า
เอกอัครราชทูตเข้าร่วมงานเปิดตัวศูนย์ EU-ASEAN Business Center in Thailand (EABC) ที่กรุงบรัสเซลส์

การประชุมทีมประเทศไทย

เมื่อ 27 มกราคม 2555 เอกอัครราชทูตฯ ได้เป็นประธานจัดการประชุมทีมประเทศไทย+ ซึ่งประกอบด้วยส่วนราชการไทยประจำกรุงบรัสเซลส์ และหน่วยงานไทยในยุโรปที่มีภารกิจครอบคลุมเบลเยียมและลักเซมเบิร์ก รวมทั้งกงสุลกิตติมศักดิ์ไทยในเบลเยียมและลักเซมเบิร์ก เพื่อเป็นการระดมสมองและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลของหน่วยราชการไทยในต่างประเทศตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือและการประสานงานระหว่างทีมประเทศไทยและกงสุลกิตติมศักดิ์ไทย โดยที่ประชุมได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อเสนอแนะในการส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทยในเบลเยียมและลักเซมเบิร์ก ตลอดจนความร่วมมือในการส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวของไทยกับประเทศดังกล่าวอย่างกว้างขวาง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลอย่างมีประสิทธิภาพ

ไทย