นิทรรศการท่องเที่ยวนานาชาติ Brussels Holiday Fair 2012
เอกอัครราชทูตเข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการกับนาย Dacian CIOLOS กรรมาธิการยุโรปด้านการเกษตรและการพัฒนาชนบท

เอกอัครราชทูตเข้าเยี่ยมหารือกับนาง Themis CHRISTOPHIDOU หัวหน้าสำนักงานกรรมาธิการยุโรปด้านกิจกรรมทางทะเลและการประมง

เมื่อวันที่15 กุมภาพันธ์ 2555 นายอภิชาติ ชินวรรโณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ / หัวหน้า  คณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรป พร้อมด้วยนายอดิศร พร้อมเทพ อัครราชทูตฝ่ายการเกษตร   และที่ปรึกษาสุภาค โปร่งธุระได้เข้าเยี่ยมหารือกับนาง Themis CHRISTOPHIDOU หัวหน้าสำนักงานกรรมาธิการยุโรปด้านกิจกรรมทางทะเลและการประมง เพื่อแนะนำตัวและหารือข้อราชการหลังรับตำแหน่งเอกอัครราชทูตฯ / หัวหน้าคณะผู้แทนไทยฯ

ทั้งสองฝ่ายได้สนทนาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมความ สัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างไทยกับสหภาพยุโรป  โดยมีประเด็นหารือสำคัญได้แก่ ทั้งสองฝ่ายยืนยันที่จะร่วมมือและประสานงานอย่างใกล้ชิดในเรื่องกิจกรรมทาง ทะเล การประมงที่ถูกกฎหมายและการส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของการ รักษาความสอดคล้องสมดุลระหว่างมิติด้านการค้า การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาอุตสาหกรรมการประมงแบบยั่งยืน และสถานะล่าสุดของกระบวนการทบทวนนโยบายการประมงร่วมของสหภาพฯ

นอกจากนี้ นาง CHRISTOPHIDOU ได้แสดงความยินดีที่อาเซียนกำลังจะเป็นประชาคมในปี 2558 และยืนยันความพร้อมของสหภาพฯ ในการสนับสนุนและร่วมมือกับอาเซียน รวมทั้งไทย เพื่อช่วยเสริมสร้าง     ขีดความสามารถ โดยเฉพาะในโครงการเสริมสร้างความเชื่อมโยงของอาเซียน อันจะทำให้อาเซียนก้าวไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนอย่างมั่นคงต่อไป

ไทย