คณะอาจารย์และนิสิตยุโรปศึกษา จุฬาฯ เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตและรับฟังการบรรยาย
เอกอัครราชทูตถวายงานเลี้ยงอาหารค่ำ หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี

การสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่แก่แม่บ้านชาวไทยในเบลเยียม ในหัวข้อการแต่งงานและการอยู่ร่วมกันภายใต้กฎหมายเบลเยียม

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ได้จัดโครงการชุมชนไทยเข้มแข็ง โดยเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2555 ได้ร่วมมือกับสมาคมเพื่อนไทยในเบลเยียมจัดการสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่และสิทธิประโยชน์แก่แม่บ้านชาวไทยในเบลเยียม ในหัวข้อการแต่งงานและการอยู่ร่วมกันตามกฎหมายเบลเยียม ที่ห้องประชุมใหญ่ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ โดยได้เชิญวิทยากร Mr. Pierre-Edouard Noteris โนตารีปับลิกของเบลเยียมมาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการจดทะเบียนสมรส การจดทะเบียนอยู่ร่วมกันตามกฎหมายของเบลเยียม หน้าที่ที่พึงปฏิบัติและสิทธิขั้นพื้นฐานของคู่สมรสชาวไทย และตอบข้อสงสัยแก่แม่บ้านชาวไทยและคู่สมรส  เพื่อให้เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ระหว่างกัน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้รับเสียงตอบรับที่ดีมากจากชุมชนไทยในเบลเยียม และสนับสนุนให้สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ให้แก่ชุมชนไทยอย่างสม่ำเสมอต่อไป

ไทย