กิจกรรมสมาคมมิตรภาพ Thai – Vewelgem เพื่อการกุศล
เอกอัครราชทูตลงนามในข้อตกลงในรูปแบบหนังสือแลกเปลี่ยนระหว่างสหภาพยุโรปกับไทยตามข้อ 28 ของความตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้า (แกตต์) ค.ศ. 1994 ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขข้อผูกพันในเนื้อสัตว์ปีกแปรรูปที่มีอยู่ในข้อผูกพันของสหภาพยุโรป

เอกอัครราชทูตอาเซียนเยือนรัฐสภายุโรปเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2555

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2555 เอกอัครราชทูตฯ อภิชาติ ชินวรรโณ พร้อมด้วยเอกอัครราชทูตและอุปทูตจากประเทศสมาชิกอาเซียนได้เดินทางไปร่วมการ ประชุมระหว่างคณะกรรมการ ASEAN-Brussels Committee (ABC) กับคณะกรรมการรัฐสภายุโรปด้านการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสหภาพยุโรปกับ อาเซียนและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งมีนาย Werner LANGEN สส. รัฐสภายุโรปเป็นประธาน  ณ อาคารรัฐสภายุโรป เมือง Strasbourg ประเทศฝรั่งเศส  โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้งประชาคมอา เซียนในปี 2558  การส่งเสริมความร่วมมือด้านสิทธิมนุษยชน สถานการณ์วิกฤติเศรษฐกิจในยุโรป  รวมทั้งแนวทางในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างรัฐสภายุโรปกับองค์กรรัฐสภา ของประเทศสมาชิกอาเซียน  นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตอาเซียนได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับนาง Barbara LOCHBIHLER สส. รัฐสภายุโรปและประธานคณะอนุกรรมการรัฐสภายุโรปด้านสิทธิมนุษยชน และนาย Mikael GUSTAFSSON สส. รัฐสภายุโรปและประธานคณะกรรมการรัฐสภายุโรปด้านสิทธิสตรี  ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้หารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์สิทธิมนุษย ชนของทั้งสองภูมิภาค รวมถึงลู่ทางในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับสหภาพยุโรปว่าด้วย เรื่องสิทธิมนุษยชนในอนาคต

ไทย