เอกอัครราชทูตอาเซียนเยือนรัฐสภายุโรปเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2555
เอกอัครราชทูตเลี้ยงอาหารค่ำเป็นเกียรติแก่นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมศุลกากร และคณะ

เอกอัครราชทูตลงนามในข้อตกลงในรูปแบบหนังสือแลกเปลี่ยนระหว่างสหภาพยุโรปกับไทยตามข้อ 28 ของความตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้า (แกตต์) ค.ศ. 1994 ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขข้อผูกพันในเนื้อสัตว์ปีกแปรรูปที่มีอยู่ในข้อผูกพันของสหภาพยุโรป

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2555 เอกอัครราชทูตฯ อภิชาติ ชินวรรโณ ในนามรัฐบาลไทย และเอกอัครราชทูตเดนมาร์ก นาย Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN ในนามของสหภาพฯ ได้ร่วมลงนามในข้อตกลงในรูปแบบหนังสือแลกเปลี่ยนระหว่างสหภาพฯ กับไทย ตามข้อ 28 ของ คตล. ทั่วไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้า (GATT) ค.ศ. 1994 ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขข้อผูกพันในเนื้อสัตว์ปีกแปรรูปที่มีอยู่ในข้อผูกพันของสหภาพฯ  ซึ่งข้อตกลงดังกล่าวระบุถึงพันธกรณีของสหภาพฯ ในการจัดสรรโควตารายประเทศให้แก่ไทยในรายการสินค้าสำคัญ อาทิ เนื้อไก่แปรรูป ในปริมาณ 14,000 ตัน เป็ดแปรรูปปรุงสุก 13,500 ตัน เป็นต้น ทั้งนี้ การที่ไทยได้รับการจัดสรรโควตาดังกล่าวจะเป็นการช่วยประกันส่วนแบ่งตลาดสินค้าไทยในสหภาพฯ  และส่งเสริมการส่งออกสินค้าที่เกี่ยวข้องของไทยต่อไปในอนาคต

ไทย