สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเยือนเบลเยียม
คณะกรรมาธิการบริหารงบประมาณฯ เยือนเบลเยียม

Buddhist Ceremony at the Royal Thai Embassy

งานทำบุญเลี้ยงพระที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เมื่อวันพฤหัสที่ 5 กรกฎาคม 2555 โดยมีพระสงฆ์ มาร่วมในการทำบุญนี้ จาก 5 วัดทั้งในเบลเยี่ยมและลักเซมเบอร์ก ประกอบด้วย ท่านเจ้าคุณวัด Waterloo พระชินวงศ์ วัด St. Niklaas พระสมศักดิ์ วัดธัมมปทีป Mechelen พระครูวิเทศธรรมภาวนา วัดพระธรรมกายเบเนลักซ์ และพระคุณศรีธรรมวิเทศ วัดพุทธาราม ลักเซมเบอร์ก อทท.ฯ หัวหน้าสำนักงาน พณ. กษ. กรมศุลกากร พร้อมข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และสำนักงานต่าง ๆ เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน ในการทำบุญข้าราชการได้ฟังพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ต่อจกนั้น ถวายสังฆทานและปัจจัย และถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์

ไทย