คณะกรรมาธิการบริหารงบประมาณฯ เยือนเบลเยียม
การแข่งขันฟุตซอลนัดมิตรภาพระหว่างทีมชาติไทยกับทีม Krijnen Kuekens Malle

งานการสัมมนาเรื่อง “กฎระเบียบสหภาพยุโรปว่าด้วยไม้และผลิตภัณฑ์ไม้”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2555 คณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรปร่วมกับกรมป่าไม้ได้จัดงานสัมมนาสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเรื่อง “กฎระเบียบสหภาพยุโรปว่าด้วยไม้และผลิตภัณฑ์ไม้-ผลกระทบและยุทธศาสตร์การส่งออกไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ของไทยไปสหภาพยุโรป” เวลา 09.00-13.00น. ณ ห้องกมลทิพย์ โรงแรมเดอะสุโกศ (เดิมชื่อโรงแรมสยามซิตี้) กรุงเทพฯ โดยนายอภิชาต ชินวรรโณ เอกอัครราชทูตและหัวหน้าคณะผู้แทนฯ ได้กล่าวเปิดงานและนายประยุทธ หล่อสุวรรณศิริ รองอธิบดีกรมป่าไม้ ได้กล่าวคำปราศรัยหลัก “การบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมาภิบาล และการค้า (EU’s FLEGT) -ความท้าทายและโอกาสสำหรับไทย”

การสัมมนามีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เผยแพร่ข้อมูลและให้ความรู้เกี่ยวกับสถานะของกฎระเบียบสหภาพยุโรปว่าด้วยไม้ และผลิตภัณฑ์ไม้ หรือ EU Timber Regulation (EUTR) โดยเฉพาะกฎระเบียบย่อย Implementing Regulation (2) เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความเห็นระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของไทยกับ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญในเรื่องดังกล่าวจากยุโรป อาทิ เจ้าหน้าที่คณะกรรมาธิการยุโรปซึ่งมีส่วนในการยกร่างกฎระเบียบดังกล่าว และผู้แทนจากภาคเอกชนยุโรป และ (3) เพื่อเป็นเวทีให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของไทยได้หารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับกฎระเบียบสหภาพยุโรปดังกล่าว โดยงานสัมมนาครั้งนี้มีผู้แทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษาจำนวน 120 ท่าน จากกรุงเทพฯ และภูมิภาคอื่นๆ ทั่วประเทศ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับวิทยากรจากต่างประเทศ และประเทศไทย ดังนี้ (1) “สถานะล่าสุดของการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมาภิบาลและการค้า (EU’s FLEGT) และกฎระเบียบสหภาพยุโรปว่าด้วยไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ (EU’s Timber Regulation)” โดยนาง Svetlana Atanasova เจ้าหน้าที่กฎหมาย ฝ่ายความตกลงด้านสิ่งแวดล้อมและการค้า กระทรวงสิ่งแวดล้อม (DG Environment) คณะกรรมาธิการยุโรป กรุงบรัสเซลส์ (2) “การเตรียมการสำหรับการเจรจาข้อตกลงความเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจในกรอบ FLEGT (FLEGT VPAs) ในประเทศไทย และแนวทางการปฏิบัติต่อไป” โดย ดร. Alexander Hinrichs ที่ปรึกษาในภูมิภาค โครงการของสหภาพยุโรปเรื่อง FLEGT สำหรับภูมิภาคเอเชีย (EU FLEGT Facility / Asia Programme) สถาบัน European Forest Institute (EFI) (3) “ทัศนะของภาคเอกชนยุโรปต่อการบังคับใช้กฎระเบียบสหภาพยุโรปว่าด้วยไม้และ ผลิตภัณฑ์ไม้และระบบ Due Diligence” โดย นาย Bart De Turck เลขาธิการสมาพันธ์ผู้นำเข้าไม้เบลเยียม (4) “ทัศนะของบริษัทอีเกียต่อการบังคับใช้กฎระเบียบสหภาพยุโรปว่าด้วยไม้และ ผลิตภัณฑ์ไม้และระบบ Due Diligence” โดย นาย Alexey Naumov ผู้ประสานงานด้านการป่าไม้ บริษัทอีเกีย สวีเดน และ (5) “ทัศนะคติของภาคเอกชนไทยต่อการบังคับใช้กฎระเบียบสหภาพยุโรปว่าด้วยไม้และ ผลิตภัณฑ์ไม้และระบบ Due Diligence” โดย นายจีรวัฒน์ ตั้งกิจงามวงศ์ นายกสมาคมธุรกิจไม้  เลขาธิการสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องเรือนไทย และรองประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มโรงเลื่อยและโรงอบ

ไทย