คณะรัฐสภายุโรปเยือนไทย
เอกอัครราชทูตเลี้ยงอาหารกลางค่ำคณะสภาธุรกิจไทย-สหภาพยุโรป

กระทรวงการต่างประเทศมอบเงินสนับสนุนโครงการบ้านพักฉุกเฉินของสมาคมเพื่อนไทยในเบลเยียม

เมื่อ วันที่ 31 ส.ค. 2555 นางจุฬามณี ชาติสุวรรณ อุปทูต ได้มอบเงินสนับสนุนของกระทรวงการต่างประเทศ จำนวน 1,500 ยูโร จากงบรายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายในการป้องกัน แก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ การคุ้มครองดูแลคนไทย/ เสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนไทยในต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนโครงการบ้านพักฉุกเฉินของสมาคมเพื่อนไทยในเบลเยียม โดยมีนางสุพรรณี บุญถูก ประธานสมาคมฯ  นายบุญธง ก่อมงคลกูล ที่ปรึกษา  และนางเยาวรี นรินทร์ กรรมการ เป็นตัวแทนรับมอบเงินสนับสนุน  โดยสมาคมเพื่อนไทยฯ จะได้ใช้งบประมาณที่ได้รับจากกระทรวงการต่างประเทศอย่างคุ้มค่าและโปร่งใส และประสานงานอย่างใกล้ชิดกับสถานเอกอัครราชทูตฯ ในการให้ความช่วยเหลือชาวไทยที่ตกทุกข์ได้ยากต่อไป   ในโอกาสนี้ อุปทูตได้หารือกับผู้แทนสมาคมฯ เกี่ยวกับแนวทางในการดำเนินการบ้านพักฉุกเฉินของสมาคมฯ ให้มีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์แก่ชาวไทยในเบลเยียมที่ตกทุกข์และจำเป็นต้องมีที่พักพิงชั่วคราว

ไทย