อุปทูตให้การต้อนรับคณะสำนักงานอัยการสูงสุด
เอกอัครราชทูตร่วมงาน “Amazing Thailand” Workshop Roadshow

สถานเอกอัครราชทูตมอบเงินสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของสมาคมเพื่อนไทยแห่งลักเซมเบิร์ก ศูนย์การเรียนไทย กศน.เบลเยียม และสมาคมมิตรภาพไทย – Wevelgem

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2555 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ได้มอบเงินสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของ (1) สมาคมศูนย์การเรียนไทย กศน. เบลเยียม จำนวน 1,000 ยูโร (2) สมาคมเพื่อนไทยแห่งลักเซมเบิร์ก จำนวน 500 ยูโร (3) สมาคมมิตรภาพไทย – Wevelgem 500 ยูโร เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมและโครงการส่งเสริมภาพลักษณ์และวัฒนธรรมไทยทั้งในเบลเยียมและลักเซมเบิร์ก

องค์กรในลักษณะเพื่อนประเทศไทย (Friends of Thailand)  และองค์กรคนไทยในเบลเยียมและลักเซมเบิร์กได้รับเงินสนับสนุนจากสถานเอกอัครราชทูตฯ สำหรับการดำเนินงาน และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในด้านส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีพื้นเมืองไทย กิจกรรมให้ความรู้และเพิ่มทักษะอาชีพแก่ชุมชนไทยในเบลเยียมและลักเซมเบิร์ก และกิจกรรมช่วยเหลือชาวไทยที่ด้อยโอกาสในประเทศไทย  ซึ่งมีส่วนช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์อันดีงามของไทยในต่างประเทศ และส่งเสริมความเข้มแข็งของชาวไทยให้ดำเนินชีวิตในต่างแดนอย่างมีความมั่นคงและความภาคภูมิ สนับสนุนการดำเนินนโยบายการต่างประเทศและการทูตเพื่อประชาชน และสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนไทยในเบลเยียม และลักเซมเบิร์ก นับเป็นกำลังสำคัญในการสนับสนุนภารกิจของสถานเอกอัครราชทูต และการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีงามของประเทศไทย

การให้การสนับสนุนองค์กรเพื่อนประเทศไทยยังนับเป็นการช่วยส่งเสริมนโยบายการต่างประเทศของไทยในการสนับสนุนการเข้าถึงในระดับประชาชนของนานาประเทศ พร้อมทั้งส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและความร่วมมือทางวิชาการและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมเพื่อให้ประชาชน รัฐบาล และประชาคมระหว่างประเทศ มีทัศนคติในทางบวกต่อประชาชนและประเทศไทย นอกจากนี้ ยังส่งเสริมบทบาทและความแข็งแกร่งของชุมชนชาวไทยในการรักษาเอกลักษณ์และความเป็นไทย

ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2555 สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้มอบเงินของกระทรวงการต่างประเทศ จำนวน 1,500 ยูโร สนับสนุนโครงการบ้านพักฉุกเฉินของสมาคมเพื่อนไทยในเบลเยียม และสถานเอกอัครราชทูตฯ จะพิจารณาให้การสนับสนุนองค์กรลักษณะเพื่อนประเทศไทยต่อไปเพื่อให้สามารถดำเนินกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีงามและขนบธรรมเนียมประเพณีไทย และมีส่วนช่วยในการสนับสนุนภารกิจของสถานเอกอัครราชทูตในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนไทยในเบลเยียมและลักเซมเบิร์กได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความต่อเนื่อง

ไทย