เอกอัครราชทูตให้การต้อนรับรองผู้ว่าราชการกรุงเทพฯ
นายกรัฐมนตรีย้ำถึงเจตนารมณ์ร่วมกันของไทย-อียูในการเป็นหุ้นส่วนที่เท่าเทียมเพื่อส่งเสริมสันติภาพ ความมั่งคั่งและค่านิยมร่วมกันทางประชาธิปไตย

การตรวจเยี่ยมสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล (ค.ต.ป.) ของกระทรวงการต่างประเทศ

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล(ค.ต.ป.)ของกระทรวงการต่างประเทศนำโดย นายสวนิต คงสิริ ประธาน ค.ต.ป.และคณะรวมทั้งสิ้น9 คน ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมสถานเอกอัครราชทูตฯ เมื่อ 22-24 ตุลาคม2555 เพื่อตรวจสอบและติดตามประเมินผลการดำเนินงานของสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยคณะได้ประชุมหารือกับเอกอัครราชทูตฯ และข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ในประเด็นสำคัญเรื่องประสิทธิภาพ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การดำเนินงานด้านการเงินและการบัญชี การบริหารงบประมาณ การดำเนินงานกงสุล การบริหารทรัพย์สิน การติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์ และการดำเนินงานทีมประเทศไทย การหารือกลุ่มเล็กกับข้าราชการฯ รวมทั้ง การตรวจเยี่ยมอาคารสถานเอกอัครราชทูตฯ หลังปัจจุบัน ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ และอาคารสถานเอกอัครราชทูตฯ หลังเก่าอีกด้วย นอกจากนั้น ค.ต.ป.ได้ประชุมหารือกับคณะกรรมการบริหารสถานเอกอัครราชทูตฯ(ทีมประเทศไทย)เพื่อรับทราบสรุปผลการปฏิบัติงาน ปัญหาและอุปสรรค รวมทั้งข้อเสนอแนะในการทำงานร่วมกันระหว่างสถานเอกอัครราชทูตฯ และทีมประเทศไทย โดย ค.ต.ป.มีความพอใจต่อการดำเนินงานและบริหารราชการของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในมิติต่าง ๆ การทำนุบำรุงและรักษาอาคารทั้ง3 หลัง อันเป็นทรัพย์สมบัติของรัฐบาลไทย และได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดำเนินงานของสถานเอกอัครราชทูตฯ มากยิ่งขึ้นอีกด้วย ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ รับนำไปปฏิบัติต่อไป

ไทย