นายกรัฐมนตรีย้ำถึงเจตนารมณ์ร่วมกันของไทย-อียูในการเป็นหุ้นส่วนที่เท่าเทียมเพื่อส่งเสริมสันติภาพ ความมั่งคั่งและค่านิยมร่วมกันทางประชาธิปไตย
การประชุมหารือระหว่างเอกอัครราชทูตฯ อาเซียนกับรัฐสภายุโรป

แถลงข่าวร่วมในโอกาสการเยือนราชอาณาจักรไทยของ ประธานคณะกรรมาธิการยุโรป นายจูเซ มานูเอล บาร์โรซู

แถลงข่าวร่วมในโอกาสการเยือนราชอาณาจักรไทยของ
ประธานคณะกรรมาธิการยุโรป นายจูเซ มานูเอล บาร์โรซู

วันที่4 พฤศจิกายน ค.ศ. 2012 ณ กรุงเทพฯ

เมื่อวันที่4 พฤศจิกายน ค.ศ. 2012 ประธานคณะกรรมาธิการยุโรป นายจูเซ มานูเอล บาร์โรซู  ได้เยือนไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลไทย ประธานคณะกรรมาธิการยุโรปได้เข้าพบ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ณ ทำเนียบรัฐบาลเพื่อหารือข้อราชการในลักษณะทวิภาคี ต่อด้วยงานเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่ประธานคณะกรรมาธิการยุโรป ผู้นำทั้งสองได้หารือในประเด็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ด้านการเมือง การค้าและการลงทุนระหว่างไทยและสหภาพยุโรป และให้ความสำคัญกับการจัดทำกรอบความตกลงว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมือ และความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับสหภาพยุโรป

การเยือนไทยของประธานบาร์โรซู เป็นการเยือนไทยอย่างเป็นทางการครั้งแรกของประธานคณะกรรมาธิการยุโรป ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงความตั้งใจของไทยและสหภาพยุโรปในการสร้างความเป็นหุ้นส่วนที่เข้มแข็งและลึกซึ้ง

ประเด็นสำคัญของการหารือระหว่างผู้นำทั้งสอง คือ การส่งเสริมความสัมพันธ์ทางการเมือง สังคม การค้าและการลงทุน การส่งเสริมการท่องเที่ยว รวมถึงการอำนวยความสะดวกในการปฏิสัมพันธ์ระหว่างประชาชน  และความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพ ประธานบาร์โรซูชื่นชมนายกรัฐมนตรีในการนำประเทศไทยกลับสู่ความมั่นคงทางการเมืองและมีเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง นายกรัฐมนตรีแสดงความยินดีที่สหภาพยุโรปได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพในปี ค.ศ. 2012 จากบทบาทในการส่งเสริมสันติภาพ การปรองดอง ประชาธิปไตย และสิทธิมนุษยชนในยุโรป และได้เชิญให้สหภาพยุโรปใช้ไทยเป็นแหล่งยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมการค้าและการลงทุนในอาเซียนและนอกเหนือจากนั้น นอกจากนี้ ผู้นำทั้งสองได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเรื่องสถานการณ์การเงินและเศรษฐกิจโลก

ผู้นำทั้งสองย้ำความมุ่งมั่นที่จะสามารถบรรลุข้อสรุปในการเจรจากรอบความตกลงว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมือระหว่างไทยกับสหภาพยุโรปในโอกาสแรก และหวังว่าจะเริ่มการเจรจาความตกลงการค้าเสรีในต้นปี ค.ศ. 2013 โดยความตกลงทั้งสองจะเป็นพื้นฐานสำคัญในความสัมพันธ์ไทย-สหภาพยุโรป

การหารือทวิภาคีได้หยิบยกเรื่องพัฒนาการในระดับภูมิภาค โดยเฉพาะบทบาทนำของอาเซียนในสถาปัตยกรรมเอเชียตะวันออก บทบาทของไทยในอาเซียน และในการประชุมผู้นำเอเชียยุโรปครั้งที่9 ณ เวียงจันทน์ ประธานบาร์โรซูชื่นชมบทบาทเชิงรุกของไทยในการปรับปรุงความเชื่อมโยงในอาเซียน และย้ำความสำคัญในการระงับข้อพิพาททางทะเลและทางเขตแดนโดยสันติวิธี นายกรัฐมนตรีสนับสนุนให้สหภาพยุโรปมีส่วนร่วมมากขึ้นกับอาเซียน และกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างอาเซียนและสหภาพยุโรป นอกจากนี้ ผู้นำทั้งสองแสดงความยินดีต่อการปฏิรูปในเมียนมาร์และย้ำความสำคัญในการดำเนินความพยายามร่วมกันเพื่อให้ความช่วยเหลือกระบวนการปฏิรูปในเมียนมาร์

ประธานบาร์โรซูเชิญนายกรัฐมนตรีเยือนกรุงบรัสเซลส์ในโอกาสแรก เพื่อแลกเปลี่ยนและส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างไทยและสหภาพยุโรปให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นต่อไป

ไทย