เอกอัครราชทูตฯ ต้อนรับรองประธานคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ สภาผู้แทนราษฎร
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเยือนเบลเยียม

เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ และคณะเยือนเบลเยียม

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2555 เอกอัครราชทูตอภิชาติ ชินวรรโณ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่ ดร. พิเชษ ดุรงคเวโรจน์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ในโอกาสที่เดินทางมาเบลเยียมเพื่อร่วมการประชุมเรื่อง “ปีแห่งวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมระหว่างอาเซียนและอียู (ปี ค.ศ. 2012)” ระหว่างวันที่ 10-13 ธันวาคม 2555

1 2 3 43

ไทย