แถลงการณ์สำนักพระราชวังเรื่อง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงพระประชวร ขณะประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราช ฉบับ ที่ 13
ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เรื่อง การจำหน่ายครุภัณฑ์ที่ชำรุด โดยวิธีขายทอดตลาด

ประกาศงดรับคำร้องขอทำหนังสือเดินทางไทยระหว่างวันที่ 7-14 มกราคม 2556

ประกาศ

ด้วยระบบเครื่องรับคำร้องหนังสือเดินทางไทยขัดข้องชั่วคราว สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงของดการรับคำร้องขอทำหนังสือเดินทางไทย

ตั้งแต่วันที่ 7-14 มกราคม 2556 จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

………………………………………

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์

7 มกราคม 2556    

ไทย