ประกาศงดรับคำร้องขอทำหนังสือเดินทางไทยระหว่างวันที่ 7-14 มกราคม 2556
สาระน่ารู้: การเลือกตั้งผู้ว่า กทม.(2)

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เรื่อง การจำหน่ายครุภัณฑ์ที่ชำรุด โดยวิธีขายทอดตลาด

ไทย