ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เรื่อง การจำหน่ายครุภัณฑ์ที่ชำรุด โดยวิธีขายทอดตลาด
แนวปฏิบัติสำหรับนักท่องเที่ยวไทยที่ทำหนังสือเดินทางสูญหายระหว่างเดินทาง ในเบลเยียมและต้องการทำเอกสารสำคัญประจำตัวเพื่อใช้เดินทางกลับประเทศไทย ระหว่างวันหยุดทำการของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ในวันจันทร์ที่ 25 ก.พ. 2556

สาระน่ารู้: การเลือกตั้งผู้ว่า กทม.(2)

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ว่า กทม. แต่ไม่สามารถไปใช้สิทธิฯ ได้

1. หากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่า กทม. ไม่ได้ไปใช้สิทธิฯ จะเสียสิทธิฯ ตาม พรบ. การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554 ม.37 ซึ่งเป็นสิทธิทางการเมืองท้องถิ่น อาทิ การยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น การสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น เป็นต้น

2. การแจ้งเหตุที่ทำให้ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สามารถกระทำได้โดย 1) ให้เจ้าบ้าน หรือ 2) ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หรือ 3) ผู้ที่ได้รับมอบหมาย แจ้งเหตุตามแบบฟอร์ม ส.ถ./ผ.ถ.31 และยื่นต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยต้องแจ้งก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 7 วันหรือภายใน 7 วัน นับแต่วันเลือกตั้ง (ตามระเบียบ คกก.การเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554 ข้อ 113 และ 114)

3. ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (สนง. กกต.) แจ้งว่า การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ว่า กทม. ไม่สามารถยื่นผ่านสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ไทยในต่างประเทศได้

ไทย