เอกอัครราชทูตร่วมงาน ASEAN Bowling Day
ขอเชิญคนไทยในเบลเยียม ฟังธรรมโดยหลวงพ่อชาญชัย อธิปัญโญในวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2556 เวลา 13.30 – 16.30 น.

เอกอัครราชทูตเลี้ยงอาหารค่ำแด่ ดร.สายสุรี จุติกุล และคณะ

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2556 เอกอัครราชทูตอภิชาติ ชินวรรโณ ได้เลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่ ดร. สายสุรี จุติกุล และ ดร. การดา วัชราภัย ผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและ เด็ก (ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children – ACWC) และคณะ เนื่องในโอกาสที่เยือนกรุงบรัสเซลส์ เพื่อร่วมการประชุมระหว่าง ACWC และฝ่ายอียูระหว่างวันที่ 17-22 กุมภาพันธ์ 2556 โดยมีข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมด้วย

ไทย