การเยือนเบลเยียมและสหภาพยุโรปของนายกรัฐมนตรีระหว่างวันที่ 5-6 มีนาคม 2556
ธรรมสัญจรเพื่อชาวไทยในเบลเยียม: การแสดงธรรมโดยหลวงพ่อชาญชัย อธิปัญโญ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2556

ออท. อภิชาติ ชินวรรโณ กล่าวเปิดการสัมมนาเกี่ยวกับการคุ้มครองการลงทุนของสหภาพยุโรป ระหว่างวันที่ 26-27 มีนาคม 2556 ที่กรุงเทพมหานคร

          เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2556 ออท. อภิชาติ ชินวรรโณ ได้เป็นประธานการประชุมให้ความรู้เชิงลึกในลักษณะ early-warning ตามที่ได้รับจากร่างผลการศึกษา เรื่อง ‘ข้อบทการคุ้มครองการลงทุนในความตกลงการค้าเสรี (FTA) ไทย-สหภาพยุโรป’ รวมทั้งเปิดรับฟังข้อคิดเห็นเพื่อพัฒนางานศึกษาฯ ให้สมบูรณ์และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศไทย โดยมีนางศันสนีย สหัสสะรังษี รองอธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศกล่าวต้อนรับ  ณ กระทรวงการต่างประเทศ กรุงเทพฯ

          ทั้งนี้ Ms. Eugenia Constanza Laurenza ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายของสหภาพยุโรปจากบริษัท FratiniVergano ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาของ สอท. ณ กรุงบรัสเซลส์ / คณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรป สำหรับการศึกษาดังกล่าว ได้นำเสนอเพื่อให้ความรู้เชิงลึก โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญกับการเจรจาข้อบทการคุ้มครองการลงทุนฯ ทั้งภาครัฐและเอกชนจาก 20 หน่วยงาน เข้าร่วมรับฟัง ซักถาม และแสดงความคิดเห็น

          ต่อมา เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2556 ออท. อภิชาติ ชินวรรโณ ได้กล่าวเปิดการสัมมนา หัวข้อ ‘A new protection shield for EU-bound Thai investors: What to expect from the current EU investment regime?’ โดยมีนางศันสนีย สหัสสะรังษี รองอธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กล่าวต้อนรับ ณ โรงแรมพูลแมน คิง พาวเวอร์ กรุงเทพ

          สำหรับการสัมมนาในช่วงเช้า Ms. Eugenia ได้ให้ความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับนโยบายและกฎระเบียบด้านการคุ้มครองการลงทุนของสหภาพยุโรป รวมถึงลักษณะสำคัญของความตกลงด้านการคุ้มครองการลงทุน ไทย-ประเทศสมาชิกของสหภาพฯ และการวิเคราะห์คาดการณ์ท่าทีเกี่ยวกับการคุ้มครองการลงทุนของสหภาพฯ          

          ในช่วงบ่าย เป็นการเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการระงับข้อพิพาทด้านการลงทุนภายใต้สภาวการณ์ของนโยบายและกฎระเบียบปัจจุบันของสหภาพยุโรป โดยมีผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วมเสวนา ได้แก่ นายไชยวัฒน์ บุนนาค Ms. Christopher Thomas และ Ms. Eugenia Costanza Laurenza และมีนางวิลาวรรณ มังคละธนะกุล ผู้อำนวยการกองพัฒนางานกฎหมายระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ เป็นผู้ดำเนินรายการ สำหรับการสัมมนาดังกล่าว มีผู้สนใจเข้าร่วมรับฟัง และแสดงความคิดเห้น จำนวน 70 คน โดยมีภาคเอกชนให้ความสนใจเข้าร่วมถึง 25 บริษัท/องค์กร

          ทั้งนี้ การประชุมและสัมมนาดังกล่าวจัดขึ้นโดยความร่วมมือของ สอท. ณ กรุงบรัสเซลส์ / คณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรป และกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

ออท. อภิชาติ ชินวรรโณ เป็นประธานการประชุมให้ความรู้เชิงลึกและเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างผลการศึกษาเรื่อง ‘ข้อบทการคุ้มครองการลงทุนในความตกลงการค้าเสรี (FTA) ไทย-สหภาพยุโรป’ ออท. อภิชาติ ชินวรรโณ กล่าวเปิดการสัมมนา หัวข้อ ‘shield for EU-bound Thai investors: What to expect from the current EU investment regime?’ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2556 นางศันสนีย สหัสสะรังษี กล่าวต้อนรับระหว่างการสัมมนา หัวข้อ ‘A new protection shield for EU-bound Thai investors: What to expect from the current EU investment regime?’ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2556 Ms. Eugenia Constanza Laurenza ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายของสหภาพยุโรป ให้ความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับนโยบายและกฎระเบียบด้านการคุ้มครองการลงทุนของสหภาพยุโรปฯ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2556 การสัมมนา หัวข้อ ‘A new protection shield for EU-bound Thai investors: What to expect from the current EU investment regime?’ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2556 การเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการระงับข้อพิพาทด้านการลงทุนภายใต้สภาวการณ์ของนโยบายและกฎระเบียบปัจจุบันของสหภาพยุโรป เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2556  ผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุดซักถาม และแลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์ระหว่างการสัมมนา หัวข้อ ‘A new protection shield for EU-bound Thai investors: What to expect from the current EU investment regime?’          

ไทย