การเสด็จฯ เยือนไทยของเจ้าชายฟีลิปฯ มกุฎราชกุมารแห่งราชอาณาจักรเบลเยียม ระหว่างวันที่ 17-22 มีนาคม 2556
นางอรุณรุ่ง โพธิ์ทอง ฮัมฟรีย์ส์ อุปทูต เป็นประธานพิธีทำบุญวันขึ้นปีใหม่ไทย (วันสงกรานต์) ณ วัดธัมมปทีป เมืองแมเคเลิ่น ประเทศเบลเยียม

คณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 60 รับฟังบรรยายสรุปที่สถานเอกอัครราชทูต

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2556 อุปทูตจุฬามณี ชาติสุวรรณ ได้ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 60 กระทรวงมหาดไทย จำนวน 39 คน นำโดยนายไพบูลย์ ทาสระคู ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักนโยบายและแผน กระทรวงมหาดไทย ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ในโอกาสที่คณะเดินทางมาศึกษาดูงานที่เบลเยียม โดยคณะได้รับฟังบรรยายสรุปและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับเกี่ยวกับรูปแบบการรวมตัวของสหภาพยุโรป พัฒนาการและปัญหาอุปสรรค แนวโน้มทิศทางในอนาคต และการนำบทเรียนของการรวมตัวดังกล่าว มาเป็นแนวทางการรวมตัวของ ASEAN โดยมีอัครราชทูตที่ปรึกษาสุภาค โปร่งธุระ และเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมด้วย

IMG_3171         IMG_3175

 

ไทย