นางอรุณรุ่ง โพธิ์ทอง ฮัมฟรีย์ส์ อุปทูต เป็นประธานพิธีทำบุญวันขึ้นปีใหม่ไทย (วันสงกรานต์) ณ วัดธัมมปทีป เมืองแมเคเลิ่น ประเทศเบลเยียม
ขอเชิญเสนอรายชื่อบุคคล/องค์กรเข้ารับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล สาขาการแพทย์ และสาขาสาธารณสุข ประจำปี 2556

งานสงกรานต์ลักเซมเบิร์ก และกงสุลสัญจร ที่ศูนย์วัฒนธรรมเมือง Moutfort ลักเซมเบิร์ก

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2556 นางอรุณรุ่ง โพธิ์ทอง ฮัมฟรีย์ส อุปทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เป็นประธานเปิดงานสงกรานต์ประจำปี 2556 ที่ประเทศลักเซมเบิร์ก ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปีโดยสมาคมเพื่อนไทยในลักเซมเบิร์ก (Les Amis de la Thailande, Luxembourg) โดยครั้งนี้เป็นครั้งที่ 12 ที่ศูนย์วัฒนธรรมเมือง Mortfort ลักเซมเบิร์ก เพื่อเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีไทยในต่างประเทศ และช่วยสร้างความสามัคคีในชุมชนไทยในลักเซมเบิร์ก มีผู้เข้าร่วมงานทั้งข้าราชการทีมประเทศไทย ชาวไทยในลักเซมเบิร์กและจากประเทศข้างเคียง อาทิ เบลเยียม ฝรั่งเศส และเยอรมนี และชาวต่างชาติที่รักประเทศไทย กว่า 200 คน โดยผู้จัดงานจะนำรายได้จากการจัดงานในครั้งนี้ไปทำประโยชน์เพื่อสาธารณะกุศลในประเทศไทย โดยจะนำไปช่วยเหลือเด็กผู้ด้อยโอกาส และในโอกาสนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เปิดให้บริการกงสุลสัญจร ระหว่างเวลา 13.00 -20.00 น. เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ชาวไทยในลักเซมเบิร์กและประเทศข้างเคียง ได้ยื่นคำร้องทำหนังสือเดินทางไทย ให้บริการงานทะเบียนราษฎร์ ทะเบียนครอบครัว และให้คำปรึกษาด้านการกงสุล ซึ่งมีผู้สนใจขอรับบริการรวม 36 คน

Songkran ceremony and mobile consular service in Luxembourg

On 20 April 2013, Mrs. Arunrung Phothong Humphreys, Charge d’Affaires, and the officials from the Royal Thai Embassy in Brussels attended the Songkran ceremony organized by the Thai-Luxembourg Friendship Association (Les Amis de la Thailande, Luxembourg) at Moutfort Cultural Center, Luxembourg. More than 200 participants joyfully attended the event, including officials from Team Thailand, Thai community in Luxembourg, Belgium and Germany, as well as friends of Thailand. The proceeds from the event will be for charity activities in Thailand to help the disadvantaged children. In this occasion, the Royal Thai Embassy also provided mobile consular service for the Thai community in Luxembourg, and neighbouring countries to make the requests for Thai passports, birth certificate and public certificates, as well as consular consultation.

งานสงกรานต์และกงสุลสัญจร ณ ลักเซมเบิร์ก 2556     

ไทย