สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดกิจกรรมบรรยายและคลีนิคกฎหมายที่วัดไทยธรรมาราม เมืองวอเตอร์ลู
กิจกรรมสอนอาหารไทยแก่คณะภริยาเอกอัครราชทูต

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงบรัสเซลส์ จัดประชุมสัมมนาเจ้าหน้าที่เศรษฐกิจฯ ประจำปี 2556

เมื่อวันที่ 5 – 8 มิถุนายน 2556 สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงบรัสเซลส์เป็นเจ้าภาพจัดประชุมสัมมนาเจ้าหน้าที่เศรษฐกิจ จาก สอท. / สกญ. / คผท. / สนง. ทั่วยุโรป หรือ Workshop on “EU Update 2013” โดยเอกอัครราชทูต อภิชาติ ชินวรรโณให้เกียรติเป็นผู้กล่าวเปิดงาน และ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ เพื่อเป็นเกียรติแก่คณะผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ในวันแรกคณะฯ ได้เดินทางไปทัศนศึกษายัง Parliamentarium เพื่อศึกษาความเป็นมาของรัฐสภายุโรปและสถาบันหลักของสหภาพยุโรป  การประชุมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้บรรยายจากสถาบันต่างๆในสหภาพยุโรป รวมไปถึงข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากกระทรวงการต่างประเทศ สถานเอกอัคราชทูตไทย และหน่วยงานภาครัฐในสหภาพยุโรป เกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจในยุโรปและผลกระทบต่อประเทศที่สาม เช่น ไทย โดยในวันสุดท้ายของการประชุม คณะฯ ได้เดินทางไปทัศนศึกษายังเมื่อง Brugge โดยระหว่างทางได้มีการบรรยายเกี่ยวกับวัฒนธรมและมรดกโลก

IMG_4361 IMG_4382 IMG_4398 IMG_4425 IMG_4433 IMG_4453

ไทย