สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีโครงการปรับปรุงแก้ไขรายชื่อผู้ขอลงทะเบียนเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักร
ใบสมัครเข้าร่วมออกร้านในงาน Essence of Thailand VIII วันที่ 8 ก.ย. 2556 ณ Place Dumon, Stockel

โครเอเชียขยายเวลาในการยกเว้นการตรวจลงตราสำหรับบุคคลต่างด้าวที่ถือ Schengen residence permit และ Schengen visa ไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556

กระทรวงการต่างประเทศโครเอเชีย แจ้งว่า เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2556 รัฐบาลโครเอเชียได้ปรับขยายเวลาในการยกเว้นการตรวจลงตราเข้าโครเอเชียสำหรับบุคคลต่างด้าวที่ถือ Schengen residence permit และ Schengen visa ซึ่งประสงค์จะเดินทางเข้า พำนัก หรือเดินทางผ่านโครเอเชีย ออกไปถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และได้ปรับเพิ่มขยายการอำนวยความสะดวกด้านการตรวจลงตราข้างต้นให้กับบุคคลสัญชาติโคโซโวซึ่งได้รับการตรวจลงตราจากประเทศสมาชิก Schengen Area (ยกเว้นจากสเปนและกรีซ)

ในการนี้ บุคคลต่างด้าวที่มี 1) Residence Permit ซึ่งออกโดยประเทศสมาชิก Schengen Area ประเทศใดประเทศหนึ่ง 2) Uniform visas (C)  3) Long-stay visa (D) ซึ่งออกให้โดยประเทศสมาชิก Schengen Area ประเทศใดประเทศหนึ่ง สามารถเดินทางเข้าโครเอเชียได้ในระยะสั้นหรือเดินทางผ่านโครเอเชียได้โดยไม่ต้องขอรับการตรวจลงตรา จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ทั้งนี้ เอกสารที่กล่าวถึงข้างต้นยังต้องมีอายุการใช้งานในช่วงเวลาที่บุคคลต่างด้าวนั้น ๆ เดินทางออกจากโครเอเชีย และอนุญาตให้เดินทางเ้ข้า Schengen Area ได้ 

ไทย