ใบสมัครเข้าร่วมออกร้านในงาน Essence of Thailand VIII วันที่ 8 ก.ย. 2556 ณ Place Dumon, Stockel
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ตขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนเกี่ยวกับกฎระเบียบการพกเงินสดทุกสกุล เช็คเดินทาง เช็คไปรษณีย์ ตั๋วสัญญาใช้เงิน ธนาณัติ มูลค่ารวมเกิน 10,000 ยูโร ในการเดินทางเข้า-ออกประเทศสมาชิกประชาคมยุโรป

รัฐบาลญี่ปุ่นยกเว้นวีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยวไทยที่จะพำนักในญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2556 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นได้ประกาศการผ่อนคลายกฎระเบียบในการตรวจลงตราเข้าประเทศญี่ปุ่นสำหรับนักท่องเที่ยวจากประเทศไทย มาเลเซีย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย ซึ่งจะมีบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมฉลอง 40 ปี ความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่นกับอาเซียน เพื่อเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติในญี่ปุ่น และเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนกับประเทศในอาเซียน
ทั้งนี้ ในส่วนของประเทศไทย มีรายละเอียด ดังนี้
1. รัฐบาลญี่ปุ่นจะยกเว้นการตรวจลงตราเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับผู้ถือหนังสือเดินทางไทยประเภทธรรมดาแบบที่มี IC ชิพ (e-Passport) ที่จะไปพำนักระยะสั้นในญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน โดยผู้ที่จะเข้าประเทศญี่ปุ่น จะต้องผ่านการพิจารณาจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของญี่ปุ่นที่สนามบินก่อน โดยจะถูกถามวัตถุประสงค์ในการเข้าญี่ปุ่น หรือขอตรวจเอกสารที่จำเป็น เช่น บัตรโดยสารเครื่องบินขากลับ เงินสด บัตรเครดิต รายละเอียดการติดต่อ และกำหนดการระหว่างพำนักในญี่ปุ่น โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2556
2. ผู้ที่ประสงค์จะพำนักเกิน 15 วันหรือเข้าประเทศญี่ปุ่นเพื่อทำงาน หรือวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากการพำนักระยะสั้น รวมทั้งผู้ที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางประเภทธรรมดาไทยแบบ e-Passport จะต้องยื่นขอการตรวจลงตราเข้าประเทศญี่ปุ่นตามปกติ
3. รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ ดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ http://www.th.emb-japan.go.jp/th/jis/2013/1321.htm หรือสอบถามสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นก่อนเตรียมตัวเดินทาง

thai-passport

ไทย