เอกอัครราชทูตเข้าพบและหารือข้อราชการกับนาย Vital MOREIRA, สมาชิกรัฐสภายุโรปและประธานคณะกรรมาธิการรัฐสภายุโรปด้านการค้าระหว่างประเทศ
เอกอัครราชทูตอภิชาติฯ พบนาย André Flahaut ประธานสภาผู้แทนราษฎรเบลเยียม

คณะนักศึกษามหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเชียเยือนเบลเยียม

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2556 เอกอัครราชทูตอภิชาติ ชินวรรโณ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่คณะนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา        รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต โครงการเสาหลักเพื่อแผ่นดิน รุ่นที่ 1 ที่ทำเนียบเนื่องในโอกาสเดินทางศึกษาดูงานที่ประเทศเบลเยียม โดยมีหัวหน้าสำนักงานเกษตรฯ ศุลกากร และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้แทนสำนักงานพาณิชย์ฯ และข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมด้วย และคณะได้รับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับนโยบายและการจัดการบริหาร   สิ่งแวดล้อมในเบลเยียม

      IMG_5809

ไทย