อุปทูตเป็นประธานในพิธี “กิจกรรมงานวัดแม่แห่งชาติ” ที่วัดธัมมปทีป
งานเทศกาลอาหารและวัฒนธรรมไทย ‘Essence of Thailand’ ในวันที่ 8 กันยายน 2556 เวลา 10.00-20.00 น. ณ Place Dumon, Stockel

การสัมมนาเพื่อให้ข้อมูลต่อประชาชนเกี่ยวกับกรอบความตกลงว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมือรอบด้านระหว่างประชาคมยุโรปและรัฐสมาชิกกับราชอาณาจักรไทย (PCA)

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2556 กรมยุโรป กระทรวงการต่างประเทศ ได้จัดการสัมมนาเพื่อให้ข้อมูลแก่ประชาชนเกี่ยวกับกรอบความตกลงว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมือรอบด้านระหว่างประชาคมยุโรปและรัฐสมาชิกกับราชอาณาจักรไทย หรือเรียกโดยย่อว่า กรอบความตกลง PCA โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สาธารณชนมีส่วนร่วมกับภาครัฐในกระบวนการจัดทำ PCA เพิ่มเติมจากกระบวนการที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 บัญญัติไว้ โดยรับทราบเกี่ยวกับเนื้อหาในภาพรวม กระบวนการจัดทำ PCA ประโยชน์ของ PCA ต่อประเทศและประชาชนไทย และการเตรียมความพร้อมรองรับความท้าทายที่จะเกิดขึ้นภายหลังจาก PCA มีผลบังคับใช้

นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ได้กล่าวเปิดการสัมมนาฯ โดยชี้ให้เห็นว่ายุโรปโดยเฉพาะสหภาพยุโรป (EU) ยังคงไว้ซึ่งบทบาทที่สำคัญทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมในเวทีระหว่างประเทศ ขณะที่ประเทศไทยเองมีระดับการพัฒนาสูงขึ้นและยึดมั่นในค่านิยมสากลเช่นเดียวกับ EU    ปัจจัยแวดล้อมระหว่างประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป ได้เกื้อหนุนให้ EU และไทยก้าวเข้าสู่ความสัมพันธ์ยุคใหม่ที่มีความเป็นหุ้นส่วนมากขึ้นและเอื้ออำนวยต่อการกระชับความร่วมมือในด้านต่าง ๆ มากขึ้น กรอบความตกลง PCA เป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับ EU และประเทศสมาชิกของ EU  และจะเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันและมาตรฐานด้านต่าง ๆ ของประเทศไทยและคุณภาพชีวิตของประชาชน

ผู้แทนหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับภูมิภาคยุโรป รวมทั้งจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ และคณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรปได้มาร่วมเป็นวิทยากรในการสัมมนา โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม วิชาการ สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกว่า 130 คน โดยวิทยากรทุกท่านต่างเห็นพ้องว่า กรอบความตกลง PCA ซึ่งรวมเอาประเด็นความร่วมมือด้านการต่างประเทศระหว่างไทยกับสหภาพยุโรปและประเทศสมาชิกทุกมิติมาอยู่ภายใต้ความตกลงเดียวด้วยพื้นฐานค่านิยมร่วมกันนั้น เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศไทยอย่างยิ่ง เพราะจะช่วยสนับสนุนความร่วมมือและการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่ EU มีความโดดเด่น ทั้งด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน พลังงาน วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม การเมืองและความมั่นคง สิทธิมนุษยชน ธรรมาภิบาล เป็นต้น นอกจากนี้ PCA ยังช่วยเพิ่มช่องทางให้ทุกภาคส่วนสามารถร่วมกำหนดทิศทางความร่วมมือกับ EU ขณะเดียวกันก็จะเป็นเครื่องมือกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนของไทยบูรณาการกันมากขึ้น เพื่อให้การดำเนินความสัมพันธ์และความร่วมมือของไทยต่อ EU เป็นไปในทิศทางเดียวกันยิ่งขึ้น  พร้อมทั้งปรับตัว เตรียมความพร้อมต่อประเด็นท้าทาย รวมทั้งผลักดันผลประโยชน์ของไทยต่อ EU ต่อไป

ปัจจุบันการเจรจาสาระสำคัญของร่างกรอบความตกลง PCA ระหว่างไทยกับ EU ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว และทั้งสองฝ่ายกำลังดำเนินกระบวนการภายในของตนเพื่อนำไปสู่การลงนามความตกลงฯ  ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศจะนำความเห็นที่ได้รับจากเวทีสัมมนาฯ ในครั้งนี้ รายงานให้รัฐบาลทราบ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี และรัฐสภาต่อไป รวมทั้งจะนำข้อสนเทศต่าง ๆ ไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินนโยบายต่างประเทศของไทยต่อ EU และประเทศสมาชิกด้วย ทั้งนี้ เมื่อมีการลงนามความตกลง PCA แล้ว กระทรวงการต่างประเทศจะเผยแพร่รายละเอียดที่เกี่ยวข้องให้ประชาชนทราบตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญต่อไป

ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการสัมมนาฯ และ Download เอกสารประกอบการสัมมนาฯ ได้ที่เว็บไซต์กรมยุโรป www.europetouch.in.th และเว็บไซต์สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ และคณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรป www.thaieurope.net

เอกสารประกอบการนำเสนอ PCA_BKK2013

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

ไทย