งานเทศกาลอาหารและวัฒนธรรมไทย ‘Essence of Thailand’ ในวันที่ 8 กันยายน 2556 เวลา 10.00-20.00 น. ณ Place Dumon, Stockel
อัครราชทูตให้การต้อนรับคณะผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูงรุ่นที่ 61 ของกระทรวงมหาดไทย

รวมภาพประทับใจโครงการค่ายเยาวชนวัฒนธรรมไทยในเบลเยียม

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์จัดโครงการค่ายเยาวชนวัฒนธรรมไทยในเบลเยียม ระหว่างวันที่ 24-30 สิงหาคม 2556 โดยได้รับความร่วมมือจากกระทรวงวัฒนธรรมจัดส่งอาจารย์ดนตรีไทยจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 2 ท่านมาให้ความรู้เกี่ยวกับการเล่นดนตรีไทยแก่เยาวชนไทย ช่วงอายุ 11-17 ปี ที่เติบโตในเบลเยียมที่สมัครเข้าร่วมโครงการ 15 คน นอกจากนี้ วัดไทยธรรมาราม เมืองวอเตอร์ลู และสมาคมเพื่อนไทยในเบลเยียมยังได้ร่วมจัดกิจกรรมเสริมสอดแทรกให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิถีชาวพุทธและวัฒนธรรมไทยแก่เยาวชน นับเป็นความร่วมมือที่สำคัญของบ้านและวัดเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนไทยในต่างแดนอย่างยั่งยืน ขอชื่นชมในความตั้งใจของเยาวชนไทยที่แม้จะเติบโตในเบลเยียม แต่ก็ให้ความสนใจเรียนรู้ดนตรีไทย วัฒนธรรมไทย และมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย

 

camp 1 camp 2 camp 3 camp 4 Camp 5 camp 6 camp 7 camp 8 camp 9 camp 10 camp 11 camp 12 camp 13 camp 14 camp 15 camp 16 camp 17 camp 18 camp 19 camp 20

ไทย