สำนักงาน ก.พ. ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้กระทรวงการต่างประเทศ ปี 2557 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกกลั่นกรอง

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

ด้วยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 1 อัตรา รายละเอียด ดังนี้

1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานปฏิบัติงานทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชนและงานสนับสนุนการให้บริการด้านการกงสุล

2. ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่ 16 ตุลาคม 2556 – 30 กันยายน 2557

3. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1) สัญชาติไทย อายุ 25 – 35 ปี เป็นผู้มีถิ่นพำนักในเบลเยียม
2) จบการศึกษาในระดับ ปวส./ปริญญาตรี เน้นสาขาคอมพิวเตอร์ สังคมศาสตร์ และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3) มีทักษะภาษาไทยและอังกฤษ ด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับดี
4) มีทักษะภาษาท้องถิ่น (ภาษาฝรั่งเศส/ภาษาดัชต์) ด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับใช้งาน/สื่อสารได้ดี
5) สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมพื้นฐาน Microsoft Office และอินเตอร์เน็ต ได้อย่างคล่องแคล่ว
6) หากมีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับงานทะเบียนและการบันทึกข้อมูลงานทะเบียนจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
7) มีความขยันขันแข็ง อดทน ซื่อสัตย์ มีใจรักงานบริการ มีทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับการปฏิบัติงานราชการ สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่น และบุคคลอื่นได้เป็นอย่างดี มีปฏิภาณไหวพริบในการทำงาน ละเอียดรอบคอบ และมีความรับผิดชอบต่องาน
8) ต้องเป็นผู้มีสุขภาพดี แข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานที่รับจ้าง เช่น โรคลมชัก หรือ โรคติดต่อชนิดร้ายแรง เป็นต้น
9) พร้อมที่จะเริ่มทำงานได้ในวันที่ 16 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป

4. เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
1) ใบสมัคร (โปรด download ใบสมัครตามแนบappication form) พร้อมติดรูปถ่าย
2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนไทย หรือ สำเนาหนังสือเดินทางไทย 1 ฉบับ
3) สำเนาบัตรผู้มีถิ่นพำนักในเบลเยียม 1 ฉบับ
4) สำเนาวุฒิการศึกษา หรือ ใบแสดงผลการเรียน (Transcript) 1 ฉบับ
5) ใบรับรองแพทย์

5. การรับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ สามารถส่งเอกสารหลักฐานตาม ข้อ 4 ไปที่อีเมล์ jobconsular@thaiembassy.be ตั้งแต่วันที่ 16 – 30 กันยายน 2556

6. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกกลั่นกรองในเบื้องต้น สถานเอกอัครราชทูตฯ จะดำเนินการคัดเลือกกลั่นกรองผู้สมัครในเบื้องต้นจากคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานของผู้สมัคร โดยจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกกลั่นกรองในเบื้องต้นในวันที่ 3 ตุลาคม 2556 ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าสถานเอกอัครราชทูตฯ และที่เว็บไซต์ www.thaiembassy.be ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ สงวนสิทธิ์ในการพิจารณากลั่นกรองและประกาศรายชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมเพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ต่อไป

7. กำหนดการสอบและสถานที่สอบ สอบสัมภาษณ์ระหว่างวันที่ 7-9 ตุลาคม 2556 ช่วงเวลา 10.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมสถานเอกอัครราชทูตฯ (จะยืนยันวัน-เวลาเมื่อประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกกลั่นกรองในเบื้องต้น)

8. การประกาศผล สถานเอกอัครราชทูตฯ จะประกาศผลการคัดเลือกในวันที่ 11 ตุลาคม 2556 ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าสถานเอกอัครราชทูตฯ หรือที่ www.thaiembassy.be

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2556
(นางจุฬามณี ชาติสุวรรณ)
อัครราชทูต
job announcement

ไทย