คณะข้าราชการตุลาการในศาลอุทธรณ์ภาค 1 เยือนเบลเยียม
ออท. อภิชาติ ชินวรรโณ ได้พบผู้บริหารและเยี่ยมชมกิจการของบริษัท Facil และกิจการประกอบรถยนต์ยี่ห้อ Ford

การสัมมนาหัวข้อ “EU Regulations on Food and Feed Safety: Current State of Affairs and Future Trend”

 

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2556 นายอภิชาติ ชินวรรโณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์และหัวหน้าคณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรป ร่วมกับนายนิรันดร เอื้องตระกูลสุข ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กล่าวเปิดการสัมมนาในห้วข้อ “EU Regulations on Food and Feed Safety: Current State of Affairs and Future Trend” ที่โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ

การสัมมนาดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-27 กันยายน 2556 โดยความร่วมมือของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์/คณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรป และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้ความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับข้อมูลล่าสุด แนวโน้ม และความท้าทายต่อสินค้าเกษตรและอาหารไทย ในประเด็นความปลอดภัยด้านอาหารและอาหารสัตว์ แก่ภาครัฐและภาคเอกชนไทยที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมวิชาการเกษตร ผู้ประกอบการผลิตสินค้าปศุสัตว์ สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย เป็นต้น รวมทั้งเพื่อให้ความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับบทบาทของหน่วยงานหลักของสหภาพยุโรปที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบของสหภาพยุโรปด้านความปลอดภัยด้านอาหาร ได้แก่ European Food Safety Authority (EFSA) และคณะกรรมาธิการด้านสาธารณสุขและการคุ้มครองผู้บริโภค (DG-SANCO) โดยเน้นให้เห็นถึงความเชื่อมโยงที่มีต่อการออกกฎระเบียบหรือทบทวนกฎระเบียบดังกล่าวของสหภาพยุโรป โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากสหภาพยุโรป อาทิ คณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย EFSA และ DG-SANCO ร่วมเป็นวิทยากร และมีผู้เข้าร่วมการสัมมนารวมทั้งสิ้นประมาณ 400 คน โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ จะเผยแพร่ผลการสัมมนาดังกล่าวทางเว็บไซต์ www.thaieurope.net ต่อไป

IMG_0671+ IMG_0682+ IMG_0690+ IMG_0697+

ไทย