ออท. อภิชาติ ชินวรรโณ ได้พบผู้บริหารและเยี่ยมชมกิจการของบริษัท Facil และกิจการประกอบรถยนต์ยี่ห้อ Ford
เอกอัครราชทูตฯ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ “Sawasdee Thailand!”

ออท. และข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เยี่ยมชมโรงเรียนอาชีวะ “Don Bosco Technical Institute”

 

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2556 ออท. อภิชาติ ชินวรรโณ และข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เยี่ยมชมโรงเรียนอาชีวะ “Don Bosco Technical Institute” และได้รับฟังการบรรยายสรุปจาก ผอ.Gert van der Schueren เกี่ยวกับการบริหารและจัดการหลักสูตรของโรงเรียน รวมทั้งปรัชญาของโรงเรียนในการอบรม ปลูกฝังและขัดเกลานักเรียนให้เป็นผู้ที่มีทักษะในด้านวิชาชีพและคนดีของสังคม   โดย ออท. อภิชาติฯ ได้มีโอกาสเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ของโรงเรียน โดยมีนาย Marc Baus ผอ. ฝ่ายเทคนิกเป็นผู้บรรยาย

 

1 2 3 4 5

ไทย