ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกกลั่นกรอง
ผลสัมภาษณ์เบื้องต้น

ต่ออายุบัตรประจำตัวประชาชนไทย สำหรับชาวไทยที่มีถิ่นพำนักในเบลเยียมและลักเซมเบิร์ก ที่มีบัตรแล้ว แต่หมดอายุ หรือบัตรชำรุดใช้การไม่ได้ หรือบัตรสูญหาย

ต่ออายุบัตรประจำตัวประชาชนไทย สำหรับชาวไทยที่มีถิ่นพำนักในเบลเยียมและลักเซมเบิร์กที่มีบัตรแล้ว แต่หมดอายุ หรือบัตรชำรุดใช้การไม่ได้ หรือบัตรสูญหาย
ต้องมาสถานทูตฯ ด้วยตัวเองในเวลาให้บริการของฝ่ายกงสุล พร้อมเอกสาร ดังนี้
1. บัตรประชาชนไทยใบปัจจุบัน ซึ่งต้องมอบคืนให้สถานทูตฯ
2. บัตรประจำตัวผู้มีถิ่นพำนักในเบลเยียม หรือ ลักเซมเบิร์ก และ ข้อมูลบ้านเลขที่/ ที่อยู่ในเบลเยียม หรือ ลักเซมเบิร์ก
3. หลักฐานอื่น ๆ ที่ออกโดยทางการไทยและมีรูปถ่ายผู้ถือบัตร เช่น พาสปอร์ต ใบขับขี่ เพื่อประกอบการพิสูจน์ยืนยันตัวบุคคล
4. กรณีบัตรหมดอายุ หรือ เหลืออายุไม่ถึง 60 วัน สถานทูตฯ ไม่เก็บค่าเทียบปรับหรือค่าธรรมเนียม แต่ต้องมีบัตรใบปัจจุบันมอบคืนให้สถานทูตฯ(ถ้าบัตรหมดอายุแล้วแต่ทำสูญหาย มีค่าธรรมเนียม)
5. ค่าธรรมเนียม 1 ยูโร กรณีเปลี่ยนบัตรใบใหม่ อาทิ บัตรเดิมชำรุดเสียหาย หรือ บัตรสูญหาย

ทั้งนี้ สถานทูตฯ ไม่สามารถให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชนไทยได้ ในกรณี
1. ผู้ขอมีบัตรฯ ใบแรก
2. ผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลาง
3. ผู้ไม่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
4. ผู้ไม่พบข้อมูล หรือ เป็นบุคคลซ้ำซ้อน หรือ ข้อมูลไม่ตรงในฐานทะเบียนราษฎร ของ ก. มหาดไทย
5. ผู้ต้องการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล คำนำหน้า ฯลฯ โดยไม่ตรงกับข้อมูลปัจจุบันในฐานทะเบียนราษฎร
ซึ่งบุคคลเหล่านี้ ขอให้ไปติดต่ออำเภอ/ที่ทำการเขตในประเทศไทย เพื่อขอทำบัตรฯ

โดยที่ สถานทูตฯ เพิ่งเริ่มเปิดให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชนไทยเพิ่มเติม และยังอยู่ในช่วงทดสอบแก้ไขระบบและอุปกรณ์ให้ลงตัว รวมถึงพิจารณาเตรียมขั้นตอนการนัดหมายล่วงหน้าเพื่อทำบัตรฯ ในระหว่างนี้ อาจทำให้ประชาชนใช้เวลารอรับบริการต่าง ๆ นานขึ้นกว่าเดิม จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์
11 ตุลาคม 2556

ไทย