วันปิยมหาราช
เอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียนเยี่ยมอำลาเอกอัครราชทูตอภิชาติ ชินวรรโณ

ออท. อภิชาติ ชินวรรโณ ได้เยี่ยมชมโรงเรียนอาชีวะ “Institute for Technics Tervuren”

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2556 ออท. อภิชาติ ชินวรรโณ ได้เยี่ยมชมโรงเรียนอาชีวะ “Institute for Technics Tervuren” และได้รับฟังการบรรยายสรุปจาก ผอ. Marleen Van Meerbeek เกี่ยวกับการบริหารและจัดการหลักสูตรของโรงเรียน และมีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการรณรงค์เพื่อให้โรงเรียนอาชีวะเป็นที่ยอมรับของสังคมในวงกว้างขวางยิ่งขึ้นจากนักเรียนและผู้ปกครอง และความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและภาคเอกชน หลังจากนั้น ออท. อภิชาติฯ ได้มีโอกาสเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ของโรงเรียน เช่น ด้านไฟฟ้า ผู้ช่วยพยาบาลที่ดูแลผู้สูงอายุและด้านผู้จัดการ เป็นต้น

 

photo(4)  photo(5)  photo(3)

ไทย