งานเฉลิมฉลองผ้ากฐินพระราชทาน และกงสุลสัญจร ณ ลักเซมเบิร์ก
การหารือเชิงนโยบาย (Policy Consultation) ระหว่างปลัดกระทรวงการต่างประเทศและปลัดกระทรวงการต่างประเทศเบลเยียม

เอกอัครราชทูตนพปฎลฯ พบเอกอัครราชทูต Pierre Labouverie อธิบดีกรมพิธีการทูต

     เมื่อวันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2556 เอกอัครราชทูตนพปฎลฯ พบเอกอัครราชทูต Pierre Labouverie อธิบดีกรมพิธีการทูต กระทรวงการต่างประเทศเบลเยียมเพื่อยื่นสำเนาพระราชสาส์นตราตั้งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำราชอาณาจักรเบลเยียม และพระราชสาส์นถอนเอกอัครราชทูคนก่อน พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษแก่เอกอัครราชทูต Labouverie และได้หารือเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทวิภาคีไทย-เบลเยียม การแลกเปลี่ยนการเยือนในอนาคต และโอกาสในการร่วมมือระหว่างไทย-เบลเยียม

     เอกอัครราชทูตนพปฎลฯ เดินทางมารับหน้าที่ ณ กรุงบรัสเซลส์เมื่อวันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2556 พร้อมครอบครัว

ไทย