เอกอัครราชทูตนพปฎลฯ พบเอกอัครราชทูต Pierre Labouverie อธิบดีกรมพิธีการทูต
การหารือระหว่างปลัดกระทรวงการต่างประเทศและปลัดกระทรวงการต่างประเทศสหภาพยุโรป

การหารือเชิงนโยบาย (Policy Consultation) ระหว่างปลัดกระทรวงการต่างประเทศและปลัดกระทรวงการต่างประเทศเบลเยียม

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2556 นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และนาย Dirk Achten ปลัดกระทรวงการต่างประเทศเบลเยียม เป็นประธานร่วมในการประชุมเชิงนโยบาย (Policy Consultation) ณ Egmont Palace กรุงบรัสเซลส์ การหารือครั้งนี้เป็นการต่อยอดแผนปฏิบัติการร่วมไทย-เบลเยียม (ค.ศ. 2013-2020) ที่ได้ลงนามเมื่อมกุฎราชกุมารฟีลิป (พระอิสริยยศในขณะนั้น) เสด็จฯ เยือนประเทศไทย (16-22 มีนาคม 2556) โดยทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับพัฒนาการ ความร่วมมือในกรอบความสัมพันธ์ทวิภาคี พหุภาคี และประเด็นระหว่างประเทศที่มีความสนใจร่วมกัน โดยเฉพาะการติดตามผลการเยือนเบลเยียมของนายกรัฐมนตรีเมื่อ 5-6 มีนาคม 2556 และการเสด็จฯ เยือนประเทศไทยของสมเด็จพระราชาธิบดีฟีลิป เมื่อ 16-22 มีนาคม 2556 เพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางในการขับเคลื่อนความร่วมมือในสาขาที่จะช่วยส่งเสริมผลประโยชน์ของแต่ละฝ่าย ที่สำคัญคือ ทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะส่งเสริมการดำเนินธุรกิจและความร่วมมือด้านพลังงานโดยการจัด Thai-Belgium Business Forum และ Thai-Belgium Energy Dialogue ตามลำดับ และความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเพื่อการพัฒนาในแอฟริกาในลักษณะไตรภาคีเพื่อขยายผล Thailand-Africa Initiative โดยใช้ประโยชน์จากประสบการณ์ในแอฟริกาของเบลเยียม

ภายหลังการประชุมปลัดกระทรวงการต่างประเทศเบลเยียมได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่ปลัดกระทรวงการต่างประเทศและคณะ

 

ไทย