การหารือเชิงนโยบาย (Policy Consultation) ระหว่างปลัดกระทรวงการต่างประเทศและปลัดกระทรวงการต่างประเทศเบลเยียม
เอกอัครราชทูตเลี้ยงอาหารค่ำแด่ ดร. วิทยา อินาลา สมาชิกวุฒิสภา และผู้เข้าร่วมประชุม AIPA

การหารือระหว่างปลัดกระทรวงการต่างประเทศและปลัดกระทรวงการต่างประเทศสหภาพยุโรป

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2556 นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และนาย David O’Sullivan ปลัดกระทรวงการต่างประเทศสหภาพยุโรป (EU)ได้พบและหารือข้อราชการ ณ กระทรวงการต่างประเทศสหภาพยุโรปในกรุงบรัสเซลส์  โดยทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในประเด็นความสัมพันธ์ทั้งในกรอบทวิภาคีไทย-สหภาพยุโรป และอาเซียน-สหภาพยุโรป พัฒนาการและสถานการณ์ของไทยและสหภาพยุโรป และในภูมิภาคต่างๆ รวมทั้งประเด็นระหว่างประเทศที่มีความสนใจร่วมกัน โดยฝ่ายสหภาพยุโรปชื่นชมดำริของไทยที่ให้ความสำคัญและสนับสนุนการพัฒนาของทวีปแอฟริกาภายใต้กรอบ Thailand-Africa Initiative โดยสามารถใช้ประโยชน์จากประสบการณ์ของสหภาพยุโรปในแอฟริกาต่อไป

ภายหลังการประชุมปลัดกระทรวงการต่างประเทศของทั้งสองฝ่ายได้ร่วมลงนามย่อ (initial)ในร่างกรอบความตกลงว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมือรอบด้านระหว่างสหภาพยุโรป และรัฐสมาชิกและราชอาณาจักรไทย (Framework Agreement on Comprehensive Partnership and Cooperation between the European Union and its Member States, of the One Part, and the Kingdom of Thailand, of the Other Part – PCA) ดยการลงนามย่อร่างกรอบความตกลง PCA นับเป็นก้าวสำคัญในการจัดทำกรอบความตกลง PCA ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้บรรลุผลการเจรจาแล้วเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 ที่กรุงเทพฯ โดยหลังจากการลงนามย่อแล้ว ทั้งสองฝ่ายจะสามารถนำร่างกรอบตกลงไปดำเนินการตามกระบวนการภายในเพิ่มนำไปสู่การลงนามและการบังคับใช้ต่อไป

image3-1       image16-1    image151   image13-1   image11-1

ไทย