งานเลี้ยงขอบคุณผู้แทนฝ่ายเบลเยียมในการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เยือนเบลเยียมเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2556
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ จัดงานทำบุญเลี้ยงพระ ณ ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต

การจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ณ ประเทศเบลเยียมและลักเซมเบิร์ก

Waterloo 2LuxembourgLuxembourg 2Waterloo 1IMG_8513

IMG_8558เมื่อวันที่ 13 – 25 มกราคม 2557 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ได้จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร โดยแบ่งเป็นการเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งจำนวน 6 แห่ง ได้แก่ 1) ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ ณ กรุงบรัสเซลส์ วันที่ 13 – 17 ม.ค. 2557 2) วัดพุทธาราม เมือง Sint-Niklaas วันที่ 18 ม.ค. 2557 3) วัดธรรมกาย เมือง Aalst วันที่ 18 ม.ค. 2557 4) วัดธัมมปทีป เมือง Mechelen วันที่ 19 ม.ค. 2557 5) วัดไทยธรรมาราม เมือง Waterloo วันที่ 19 ม.ค. 2557 และ 6) วัดไทยพุทธาราม เมือง Bettembourg ประเทศลักเซมเบิร์ก วันที่ 25 ม.ค. 2557

จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งในเบลเยียมและลักเซมเบิร์กมีทั้งสิ้น 406 คน คิดเป็นร้อยละ 35.74 ของจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรของสถานเอกอัครราชทูตฯ จำนวน 1,136 คน

ไทย